تغيير کاربري انشعاب(کد 15031453100)

تعريف خدمت:

تغيير نوع کاربري ( با رعايت مفاد بند 33-4 آئين نامه عملياتي)

 

آدرس محل خدمت و روش ارائه خدمت : 

  • دفاتر ICT روستاها - به صورت حضوري و تعاملي
  • شعب امور شهرستانهاي شرکت آب و فاضلاب روستايي ( مطابق با آدرس درج شده در بخش تماس با ما)  - به صورت حضوري
  • بخش خدمات الکترونيک سايت شرکت به آدرس www.abfar-qazvin.ir - به صورت الکترونيکي و تعاملي
 

مدارک مورد نياز:

  -آخرين قبض پرداختي 

-  تصوير سند مالکيت 

   - پروانه داراي اعتبار از مراجع ذيصلاح

 

هزينه هاي انجام خدمت: 

 

نوع خدمت مبلغ به ريال شماره شبای  حساب بانك مرکزی
هزينه كارشناسي   تغيير كاربري  انشعاب 220,000 IR220100004001118304021331

ليست شماره حساب به تفكيك شهرستان 

مراحل انجام خدمت : 

شناسنامه خدمت:

 

بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1

1-نوع خدمت : تغییر کاربری انشعاب

2-شناسه خدمت15031453100

 

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

نام دستگاه مادر : شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4-مشخصات خدمت

شرح خدمت

این فرآیند برای ارائه خدمت تغییر کاربری انشعاب موجود با رعایت مفاد بند 32-4 آیین نامه عملیاتی

و شرایط عمومی  تعرفه های آب و فاضلاب صورت می پذیرد.

 

نوع خدمت

Rخدمت به شهروندان(G2C)

Rخدمت به کسب و کار (G2B)

Rخدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)

نوع مخاطبین

 

 

 

متقاضیان تغییر کاربری

 

ماهیت خدمت

*حاکمیتی            

Rتصدی گری

سطح خدمت

*ملی

*منطقه ای

*استانی

*شهری

Rروستایی

رویداد مرتبط با :

*تولد

*آموزش

*سلامت  

*مالیات

*کسب وکار  

*تامین اجتماعی

*ثبت مالکیت

Rتاسیسات شهری

*بیمه

*ازدواج

*بازنشستگی

*مدارک و گواهینامه ها

*وفات

*سایر

نحوه آغاز خدمت

Rتقاضای گیرنده خدمت

*فرا رسیدن زمانی مشخص

*رخداد رویدادی مشخص

Rتشخیص دستگاه

*سایر :

مدارک لازم برای انجام خدمت

اصل و تصویر سند مالکیت –آخرین قبض پرداختی و پروانه دارای اعتبار از مراجع ذیصلاح )پروانه مجازو مجوزهای تغییر کاربری)

قوانین و مقررات بالادستی

          آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

تعرفه ها و دستورالعمل های ابلاغی

5-جزئیات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

50 مورد *ماه   *فصل    Rسال 

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بسته به هماهنگیهای صورت گرفته 6 روز کاری

تواتر

*یکبار برای همیشه          (بنا به ضرورت)      :    *ماه    *فصل    *سال

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار (در صورت تکمیلبودن مدارک )

هزینه ارائه خدمت (ریال)به خدمت گیرندگان

مبلغ(به ریال)

شماره شبای حساب بانک مرکزی

پرداخت بصورت الکترونیک

بر اساس تعرفه های ابلاغی

IR220100004001118304021331

 

R

6-نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.abfar-qazvin.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن :

پایگاه اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین/ خدمات الکترونیک

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

Rالکترونیکی

Rاینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)              *تلفن همراه(برنامه کاربردی)

*پست الکترونیک                                *ارسال پستی

Rتلفن گویا یا مرکز تماس                    *پیام کوتاه

*سایر(با ذکر نحوه دسترسی)

 

 

 

Rغیر الکترونیکی

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

*جهت احراز اصالت فرد

*جهت احراز اصالت مدرک

*نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

*سایر :دفاتر ictروستایی

مراجعه به دستگاه :

*ملی

£استانی

Rشهرستانی

 

در مرحله درخواست خدمت

Rالکترونیکی

 

 

 

 

 

Rاینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)                       *تلفن همراه (برنامه کاربردی)

*پست الکترونیک                                        *ارسال پستی

*تلفن گویا یا مرکز تماس                             *پیام کوتاه

Rدفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: :10/95/10869

Rعناوین مشابه دفاتر پیشخوان:دفاتر ictروستایی 169468/98/13

*سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

 

£غیر الکترونیکی

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

*جهت احراز اصالت فرد

*جهت احراز اصالت مدرک

*نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

Rسایر :دفاتر ictروستایی

مراجعه به دستگاه :

*ملی

*استانی

Rشهرستانی

مرحله تولید خدمت (فرآیند داخل دستگاه با ارتباط با دیگر دستگاهها)

Rالکترونیکی

*اینترنتی(مانند درگاه دستگاه)      *اینترانتی(ماننداینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

*پست الکترونیک                        *سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

Rغیر الکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

بررسی مدارک توسط سازمان

احراز اصالت مدرک

در مرحله  ارائه  خدمت

Rالکترونیکی

 

 

 

 

 

*اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه)                       *تلفن همراه (برنامه کاربردی)

*پست الکترونیک                                        *ارسال پستی

*تلفن گویا یا مرکز تماس                             *پیام کوتاه

Rدفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: :10/95/10869

Rعناوین مشابه دفاتر پیشخوان دفاتر ictروستایی169468/98/13

*سایر (با ذکر نحوه دسترسی)

 

Rغیر الکترونیکی

 

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

*جهت احراز اصالت فرد

*جهت احراز اصالت مدرک

*نبود زیر ساخت ارتباطی مناسب

*سایر :

مراجعه به دستگاه :

*ملی

*استانی

Rشهرستانی

7-ارتباط خدمات با سایر سامانه ها

نام سامانه های دیگر

فیلدهای مورد تبادل

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط online

دسته ای (Batch)

تلفنی 1523

اطلاع رسانی

*

*

*

 

 

*

*

*

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای مورد تبادل

مبلغ (در صورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیر الکترونیکی است،استعلام توسط :

برخط online

دسته ای (Batch)

 

 

 

 

*

R

*دستگاه

*مراجعه کننده

 

 

 

 

*

R

*دستگاه

*مراجعه کننده

9-عناوین فرآیندهای خدمت

فرایند تغییر دادن نوع مصرف مشترک

 

 

 

10-نمودار ارتباطی فرآیندهای خدمت

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:علی غلامی

تلفن: 02833343027

پست الکترونیک:                    info@abfar-qazvin.ir

واحد مربوط:اداره خدمات مشترکین و درآمد

 

 

 

فرمهاي مورد نياز:

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاریخ بروزرسانی:1398/09/26