اقلام پایه و عملکرد سال 97

تاریخ استخراج گزارش : 1398/06/31
 

    

پيش بيني 
سال بعد

وضعيت در پايان
 سال جاري

عملکرد 
سال جاري

پيش بيني
سال
 جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

 

804

   

روستا

تعداد کل روستاها

1

 

101946

   

خانوار

خانوار کل روستاها

2

 

320006

   

نفر

جمعيت کل روستاها

3

 

506

   

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آب

4

 

285878

   

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب

5

 

0

   

شهر

تعداد شهرهاي تحت پوشش آب

6

 

0

   

نفر

جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب

7

 

89/34

   

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

8

 

699

0

 

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار

9

 

100848

0

 

خانوار

خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار

10

 

316940

0

 

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار

11

16

390

18

3

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

12

4701

257336

9374

2932

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20  خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

13

8

14

7

 

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

14

1518

2119

936

 

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

15

-7

93

-16

-2

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

16

-3435

27626

-9121

-2663

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

17

-13

132

-1

-1

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

18

-2048

21621

-342

-269

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

19

 

86/06

   

درصد

شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم

20

-4

70

-8

 

روستا

تعداد روستاهاي  بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

21

-736

8238/

-847

 

نفر

جمعيت روستاهاي  بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

22

80

 

151

180

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

23

112000

 

90256

232000

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

24

33

 

51

28

روستا

تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

25

4310

 

13918

4450

نفر

جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

26

2010

109656

2659

3710

فقره

تعداد مشتركين مسكوني

27

95

3380

197

220

فقره

تعداد مشتركين تجاري و صنعتي

28

27

2300

56

65

فقره

تعداد مشتركين عمومي و اداري

29

445

1658

262

245

فقره

تعداد مشتركين ساير

30

2577

116994

3174

4240

فقره

تعداد كل مشتركين

31

 

پيش بيني
سال
 بعد

وضعيت در پايان
سال
 جاري

عملکرد
سال
 جاري

پيش بيني
سال
 جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

8

360

11

8

حلقه

تعداد چاه در مدار

1

1

221

 

2

دهنه

تعداد چشمه

2

 

33

   

رشته

تعداد قنات

3

       

مورد

تعداد آبهاي سطحي

4

9

614

11

10

تعداد

تعداد کل منابع تامين آب

5

2/585

42/847

4/083

0/821

ميليون متر مكعب درسال

حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب

6

0/

 

0/

0/

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب سطحي

7

33/7

 

33/027

29/762

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب زيرزميني

8

33/7

 

33/027

29/762

ميليون متر مكعب درسال

حجم کل آب توليدي

9

19/9

 

19/781

19/95

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب-خانگي

10

1/54

 

1/231

1/3

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب-غيرخانگي

11

21/44

 

21/012

21/25

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب-کل

12

36/38

 

36/379

28/6

درصد

آب بدون درآمد

13

 

643

14

 

باب

تعداد کل مخازن

14

 

81262/

6225/

 

متر مكعب

حجم کل مخازن

15

2

545

6

5

باب

تعداد مخازن در مدار

16

200/

67863/

1450/

500/

متر مكعب

حجم مخازن در مدار

17

45/

1703/983

44/781

47/

كيلو متر

ميزان توسعه خطوط انتقال آب

18

16/

 

21/27

17/

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال

19

42/

2523/414

74/434

44/

كيلو متر

ميزان توسعه شبكه توزيع آب

20

12/5

 

16/775

14/5

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب

21

 

16

   

دستگاه

تعداد دستگاههاي کلرزني گازي

22

20

422

7

17

دستگاه

تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي

23

20

438

7

17

دستگاه

تعداد کل دستگاههاي کلرزني

24

 

63

3

 

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

25

0/

62104/6

864/

0/

مترمکعب در روز

ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

26

       

مدول/واحد

تعداد تصفيه خانه آب

27

0/

0/

0/

0/

متر مکعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي)  تصفيه خانه آب

28

0/

0/

 

0/

متر مکعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب

29

 

5

   

واحد

تعداد آزمايشگاه آب

30

15220

 

12898

13389

ريال

متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر

31

4663

 

4648

3386

ريال

متوسط قيمت  فروش هر متر مكعب  آب توسط شركت

32

167

 

164

204

ليتر در شبانه روز

متوسط مصرف سرانه  هر نفر

33

 

پيش بيني
 سال آينده

وضعيت در  پايان
 سال جاري

عملکرد 
سال جاري

پيش بيني 
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

 

3

   

روستا

تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب

1

 

4478

   

نفر

جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب

2

 

3

   

روستا

تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب

3

 

1/42

   

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب

4

1250

1738

   

فقره

تعداد مشترکين فاضلاب

5

/

/

/

/

کيلومتر

ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب

6

3/7

44/5

17/5

56/2

کيلومتر

ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب

7

1985

   

1985

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب - جمع آوري شده

8

1985

   

1985

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب)

9

3

   

3

مدول / واحد

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

10

1985

   

1985

متر مكعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب

11

1985

   

1985

متر مكعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب

12

2

   

3

واحد

تعداد آزمايشگاه فاضلاب

13

       

واحد

تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب

14

 

 

روستاهاي بالاي 20 خانوار

 

 

 

سطح 2

سطح 1

 

 

 

غير برخوردار

غير تحت پوشش

تحت پوشش

غير تحت پوشش

تحت پوشش

 

 

شاخص بهره مندي

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

شهرستان

رديف

97/27

157

69

1

469

167

5

357

157

3

56

23

1

26819

8671

46

27858

9087

56

آبيك

1

74/46

1494

479

11

2964

1022

14

6204

1973

18

136

42

1

21250

6684

48

32048

10200

92

آوج

2

96/48

 

 

 

620

221

3

154

55

1

 

 

 

15273

4853

11

16047

5129

15

البرز

3

94/35

 

 

 

798

232

6

4320

1284

13

126

38

1

60894

18579

78

66138

20133

98

بويين زهرا

4

91/58

101

31

1

196

56

2

6459

2054

19

 

 

 

52126

16182

69

58882

18323

91

تاكستان

5

77/6

6486

2325

57

16574

5927

102

10132

3392

39

1801

596

11

80974

25736

138

115967

37976

347

قزوين

6

86/06

8238

2904

70

21621

7625

132

27626

8915

93

2119

699

14

257336

80705

390

316940

100848

699

جمع شرکت

 

 

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض

درآمد (آب بها) 
محقق شده

کمک زيان دريافتي از دولت

ميزان اعتبار تملک دارايي

 

 

 

 

 

بخش فاضلاب

بخش آب

 

 

 

 

تخصيص

مصوب

تخصيص

مصوب

تخصيص

مصوب

شهرستان

رديف

93/22

14267/

 

 

21000/

24150/

24515/

51017/

آبيك

1

73/25

7255/

 

 

 

 

35761/

66708/

آوج

2

84/89

4808/

 

 

 

 

6447/

20670/

البرز

3

86/71

22153/

 

 

 

 

64918/

90370/

بويين زهرا

4

81/68

14895/

 

 

 

150/

52486/

108025/

تاكستان

5

 

 

34262/

42284/

 

 

 

 

ستاد

6

80/21

24725/

 

 

4000/

4900/

168412/

194255/

قزوين

7

83/18

88103/

34262/

42284/

25000/

29200/

352539/

531045/

جمع کل

                                     
                                     

 ویرایشگر: فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی: 1398/09/02