اقلام پایه و عملکرد سال 96

تاریخ استخراج گزارش : 1397/04/15
 
 
پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
  804     روستا تعداد کل روستاها 1
  101946     خانوار خانوار کل روستاها 2
  320006     نفر جمعيت کل روستاها 3
  505     روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آب 4
  285702     نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب 5
  0     شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش آب 6
  0

 

 

نفر

جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب

7

 

89.28

 

 

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

8

 

699

0

 

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار

9

 

100848

0

 

خانوار

خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار

10

 

316940

0

 

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار

11

3

372

24

9

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

12

2932

247962

3945

5121

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

13

 

7

-2

-2

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

14

 

1183

6150

-331

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

15

-2

109

-8

-4

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

16

-2663

36747

-5378

-2764

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

17

-1

133

-14

-3

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

18

-269

21963

-4717

-2026

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

19

 

83.61

 

 

درصد

شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم

20

 

78

 

 

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

21

 

9085.

 

 

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

22

180

 

169

160

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

23

232000

 

87273

96000

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

24

28

 

50

30

روستا

تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

25

4450

 

13841

4680

نفر

جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

26

3710

106997

3878

4200

فقره

تعداد مشتركين مسكوني

27

220

3183

241

207

فقره

تعداد مشتركين تجاري و صنعتي

28

65

2244

64

38

فقره

تعداد مشتركين عمومي و اداري

29

245

1396

230

3

فقره

تعداد مشتركين ساير

30

4240

113820

4413

4448

فقره

تعداد كل مشتركين

31

 

پيش بيني
سال بعد

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

8

361

8

8

حلقه

تعداد چاه در مدار

1

2

238

3

1

دهنه

تعداد چشمه

2

 

32

 

 

رشته

تعداد قنات

3

 

 

 

 

مورد

تعداد آبهاي سطحي

4

10

631

11

9

تعداد

تعداد کل منابع تامين آب

5

0.821

38.859

2.112

0.79

ميليون متر مكعب درسال

حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب

6

0.

 

0.

0.

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب سطحي

7

29.762

 

29.547

29.805

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب زيرزميني

8

29.762

 

29.547

29.805

ميليون متر مكعب درسال

حجم کل آب توليدي

9

19.95

 

19.807

19.964

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب-خانگي

10

1.3

 

1.259

1.286

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب-غيرخانگي

11

21.25

 

21.066

21.25

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب-کل

12

28.6

 

28.703

28.703

درصد

آب بدون درآمد

13

 

626

26

 

باب

تعداد کل مخازن

14

 

75082.

7867.

 

متر مكعب

حجم کل مخازن

15

5

542

10

5

باب

تعداد مخازن در مدار

16

500.

66562.

3497.

1500.

متر مكعب

حجم مخازن در مدار

17

47.

1659.202

55.72

40.

كيلو متر

ميزان توسعه خطوط انتقال آب

18

17.

 

20.627

8.

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال

19

44.

2448.98

60.73

33.

كيلو متر

ميزان توسعه شبكه توزيع آب

20

14.5

 

26.911

6.

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب

21

 

17

1

 

دستگاه

تعداد دستگاههاي کلرزني گازي

22

17

415

12

14

دستگاه

تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي

23

17

432

13

14

دستگاه

تعداد کل دستگاههاي کلرزني

24

 

60

5

3

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

25

0.

61327.

2419.2

1728.

مترمکعب در روز

ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

26

 

 

 

 

مدول/واحد

تعداد تصفيه خانه آب

27

0.

0.

0.

0.

متر مکعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب

28

0.

0.

 

0.

متر مکعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب

29

 

5

 

 

واحد

تعداد آزمايشگاه آب

30

13389

 

11745

10787

ريال

متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر

31

3386

 

3477

4019

ريال

متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت

32

204

 

202

190

ليتر در شبانه روز

متوسط مصرف سرانه هر نفر

33

 

 

پيش بيني
سال آينده
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
  3     روستا تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب 1
  4478     نفر جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب 2
  3     روستا تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب 3
  1.42     درصد درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب 4
  1738     فقره تعداد مشترکين فاضلاب 5
. . . . کيلومتر ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب 6
56.2 27. .   کيلومتر ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 7
1985     516 متر مكعب در روز حجم فاضلاب - جمع آوري شده 8
1985     516 متر مكعب در روز حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب) 9
3     1 مدول / واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب 10
1985     516 متر مكعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب 11
1985       متر مكعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب 12
3     1 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 13
        واحد تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب 14

 

 

  روستاهاي بالاي 20 خانوار  
  سطح 2 سطح 1  
غير برخوردار غير تحت پوشش تحت پوشش غير تحت پوشش تحت پوشش  
شاخص بهره مندي جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد شهرستان رديف
93.74 157 69 1 469 167 5 1704 570 5 232 74 2 25296 8207 43 27858 9087 56 آبيك 1
73.17 1494 479 11 2964 1022 14 6767 2165 21 136 42 1 20687 6492 45 32048 10200 92 آوج 2
96.48       620 221 3 154 55 1       15273 4853 11 16047 5129 15 البرز 3
91.14 194 55 2 807 235 6 6955 2102 15       58182 17741 75 66138 20133 98 بويين زهرا 4
89.69 101 31 1 196 56 2 7980 2520 20       50605 15716 68 58882 18323 91 تاكستان 5
74.9 7139 2564 63 16907 6030 103 13187 4382 47 815 254 4 77919 24746 130 115967 37976 347 قزوين 6
83.61 9085 3198 78 21963 7731 133 36747 11794 109 1183 370 7 247962 77755 372 316940 100848 699 جمع شرکت

 

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض درآمد (آب بها) محقق شده کمک زيان دريافتي از دولت ميزان اعتبار تملک دارايي  
  بخش فاضلاب بخش آب
    تخصيص مصوب تخصيص مصوب تخصيص مصوب شهرستان رديف
91.9 11087     2069 6805 27061 53330 آبيك 1
83.17 5647         27371 71170 آوج 2
93.94 3252         5115 23173 البرز 3
88.27 16229         78239 87075 بويين زهرا 4
91.53 11903         52711 88549 تاكستان 5
    21535 21535         ستاد 6
77.52 19989     381 600 122535 249153 قزوين 7
85.31 68107 21535 21535 2450 7405 313032 572450 جمع کل

 

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/07/02