ليست كارگزاران ICT استان قزوين

رديف نام ونام خانوادگی نام شهرستان نام بخش دهستان روستا شماره تلفن شماره همراه
1 علي حسين ناصري قزوین  الموت شرقی معلم کلایه دیکین   9107502685
2 مصطفی قربانی قزوین  الموت شرقی معلم کلایه زواردشت   9193849702
3 ابراهیم عباسی قزوین  الموت شرقی معلم کلایه هنیز 9124824255 9124824255
4 مجید بابائی قزوین  الموت غربی رودبار محمد زمانی هریان   9191826456
5 مصطفی سیاهکالی قزوین  الموت غربی رودبار محمد زمانی سوگاه   9192824435
6 علی باقری قزوين رازمیان رودبار شهرستان بهرام اباد  58309065 9191811202
7 رفعت مراقی قزوين رازمیان رود بار محمد زمانی دورچاك 58309082 9100429129
8 حسین شاهسواری قزوين رازمیان دستجرد دستجرد سفلي 58309056 9123827449
9 ثابتعلی عبدلی قزوين رازمیان رود بار محمد زمانی رجائي دشت 33714200 9127860895
10 صغری تلاوتی قزوين رازمیان رودبار شهرستان ورتوان 58309044 9196580268
11 فاطمه پرهیز کاری  قزوين رازمیان رود بار محمد زمانی وشته 58309029 9196581492
12 حسین حیاتی قزوين رازمیان رودبار شهرستان هير 33710200 9193838707
13 سیده فریده حسینی قزوين رازمیان رودبار شهرستان يارود 58309083 9192849738
14 پرويز مقدم زرندي قزوین  طارم سفلی حصار ماهان   9127893932
15 مريم كشاورز قزوین  طارم سفلی خندان سنگان علیا وسفلی 3617513 9197400580
16 فاطمه افتخار پور قزوین  طارم سفلی کوگیر شیرین سو 33617242 9117077541
17 احمد افتخاری پور قزوین  طارم سفلی کوگیر یوزباشچای   911231250
18 مسعود  کشاورزمعنوی قزوين طارم سفلی خندان آلتين كش 33610200 9102035659
19 شهرام کلهر چگینی قزوين طارم سفلی خندان اوركن كرد 33619488 9197400580
20 معصومه صارمی قزوين طارم سفلی چوقور حصار چقور 58309078 9198496460
21 آرزوکلهر قزوين طارم سفلی خندان سياهپوش 33616333 9196988566
22 امیر کشتکار رضائی قزوين طارم سفلی شهری سيردان 33613200 9127990536
23 حسن رضائی قزوين طارم سفلی خندان كلج 33617333 9123622640
24 عاطفه کوگیر چگینی قزوين طارم سفلی نیارک كوگيرعليا وسفلي 33768200 9199407038
25 سیده منصوره فتاح قزوين طارم سفلی نیارک نيارك 33615200 9191824875
26 رقيه مهديپور قزوین  کوهین قاقازان شرقی بشر   9122828168
27 احمد حسین پور  قزوين کوهین  ایلات قاقازان غربی بكندي 33490333 9192866575
28 صغری شاه محمدی قزوين کوهین  ایلات قاقازان شرقی بوئينك 33760200 9109595125
29 سعید ذکائی قزوين کوهین  ایلات قاقازان غربی بهرام اباد قاقازان 7233059 9193897276
30 ابراهیم باقری قزوين کوهین  ایلات قاقازان شرقی حسين آباد 33493200 9193839610
31 امید بیگلری  قزوين کوهین  ایلات قاقازان شرقی رامشان 35435200 9127800838
32 رضا رمضانی قزوين کوهین  اقبال غربی يله گنبد 58332877 9191954914
33 حسین احمدی قزوین  مرکزی اقبال شرقی امام زاده اباذر   9191930805
34 معصومه گروسي قزوین  مرکزی اقبال غربی ها دي آبادقاقازان   9122828218
35 سیداباذر بابایی قزوین  مرکزی اقبال غربی مشکین آباد   9197425377
36 علي اصغر رستمي  قزوین  مرکزی اقبال غربی کش آباد   9191858649
37 جمال عسگري قزوین  مرکزی اقبال غربی نجم آباد   9374510842
38 فاطمه بهرامی قزوين مرکزی اقبال غربی اردبيلك 58309015 9109106089
39 مریم سیدی وند چگینی  قزوين مرکزی اقبال غربی اروس اباد 58309037 9195998501
40 مجید کاظمی قزوين مرکزی اقبال غربی الولك 33447333 9126829308
41 طاهره عباسی قزوين مرکزی دستجرد دستجرد عليا 58309039 9193879539
42 سید عبداله حسینی قزوين مرکزی اقبال شرقی رزجرد 33438333 9127876121
43 مهناز شریفی قزوين مرکزی اقبال شرقی رشتقون 33430333 9385872344
44 زیور یوسفی  قزوين مرکزی اقبال غربی شفيع آباد 33590333 9109579366
45 پری احمدی قزوين مرکزی اقبال شرقی كورانه 33434200 9191930804
46 علی میرزایی قزوين مرکزی اقبال غربی گرگين   9127874184
47 نعمت میر خوند چگینی قزوين مرکزی اقبال غربی محمود ابادعلمخاني 33492333 9127815966
48 حسین باقری قزوين مرکزی اقبال غربی ناصر آباد 33594839 9192883268
49 محمد احمدیها قزوين مرکزی اقبال غربی نظام  آباد 33482200 9191850137
50 محمد رفیع صفدر پوریان قزوين مرکزی نقطه بیرون هفت سنگان 33292000 9125811288
51 خدایار چگینی قزوين مرکزی اقبال غربی همت اباد 33598200 9122826638
52 علی محمدی قزوين مرکزی  اقبال شرقی اسماعيل اباد 33592000 9375181259
53 غلامرضا  موسی خانی  قزوين مرکزی  ایلات قاقازان شرقی اقابابا 33766000 9192826383
54 فریبا کبیری قزوين مرکزی  اقبال غربی شيد اصفهان 33445200 9100464463
55 صدیقه عابدی قزوين مرکزی  اقبال شرقی شينقر 33436333 9192876121
56 زهرا حبیبی قزوين مرکزی  اقبال شرقی عبدل آباد 33432335 9364376837
57 ابراهیم چمانی قزوين مرکزی  اقبال غربی فارسيان 35430600 9126825289
58 سیف اله  نوروزی قزوين معلم کلایه معلم کلایه اوان 33716200 9128819757
59 زهره پرهیز کاری قزوين معلم کلایه رودبار محمد زمانی اويرك 58309030 9199860863
60 فخر الدین اسماعیلی قزوين معلم کلایه الموت بالا خشكچال 58385644 9193827811
61 نازی حیاتی قزوين معلم کلایه معلم کلایه زراباد 33718333 9192888705
62 سمانه صفری قزوين معلم کلایه الموت پائین زوارك 58309028 9127830930
63 مژگان عباسی شهرکی قزوين معلم کلایه الموت بالا شهرك  58309027 9127891424
64 زینب رمضانی الموتی قزوين معلم کلایه   مسعود اباد نو 33719200 9125215583

ویرایشگر: مدیر سیستم

تاریخ بروزرسانی:1397/05/17