ليست كارگزاران ICT شهرستان البرز

رديف نام ونام خانوادگی نام شهرستان نام بخش دهستان روستا شماره تلفن شماره همراه
1 محمد علی اسدی البرز محمدیه حصارخروان باورس 33456333 9127828643
2 رحیم صالحی البرز محمدیه حصارخروان حصارخروان 32845200 9102890266
3 محمد علی صفدر پوریان البرز محمدیه حصارخروان شترك 32989200 9127895721
4 حدیقه فتاحی البرز محمدیه حصارخروان ورس 2988333 91277835939
5 يونسعلي اكبري البرز محمدیه حصارخروان کبریت میان   9121811272
6 علي اكبري البرز محمدیه حصارخروان چاله   9127892180
7 امیر عزیزی البرز مرکزی پیر یوسفیان پيريوسفيان 32588333 9122821992
8 غلامرضا رستمی  البرز مرکزی پیر یوسفیان قديم اباد 33163200 9365694837
9 حکیمه شوندی البرز مرکزی نصرت آباد كمال اباد 32583200 9193886525
10 سمانه مسکنی البرز مرکزی نصرت آباد كوچار 7239062 9191866675
11 ناصر عزیزی البرز مرکزی شهری مشعلدار 33162333 9122821567

 

ویرایشگر: مدیر سیستم

تاریخ بروزرسانی:1397/05/17