ليست كارگزاران ICT شهرستان آبيک

رديف نام ونام خانوادگی نام شهرستان نام بخش دهستان روستا شماره تلفن شماره همراه
1 جواد یونسی آبیک بشاریات بشاریات شرقی یعقوب آباد 9193864616 9364669291
2  قاسم عباسی آبیک بشاریات بشاریات غربی زعفران   9125812383
3 محر م بهتوئی آبيك بشاریات کوهپایه غربی حسن آباد كلج 32586232 9126825625
4 احمد انصاری آبيك بشاریات بشاریات غربی خرم پشته 32985200 9124825452
5 بهروز اینانلو آبيك بشاریات بشاریات شرقی خطايان 32984200 9122822975
6 رقیه مافی آبيك بشاریات بشاریات شرقی زاغه 58309048 9193864391
7 مریم نقدی آبيك بشاریات دشتابی شرقی شهرستان 58304705 9396146292
8 حبیب اله یوسفی آبيك بشاریات بشاریات غربی عبدل آباد 32987333 9127895855
9 سکینه السادات صدری آبيك بشاریات بشاریات شرقی محموديان 58309005 9191829954
10 نریمان قلی پور آبيك بشاریات بشاریات غربی نودوز 32986200 9193818493
11 غلامرضا افروشه آبیک مرکزی کوهپایه شرقی اتانک 9381139040 9364669291
12 قهرمان اصغری آبیک مرکزی کوهپایه شرقی بهجت آباد   9127806834
13 غلام ابراهيمي  آبیک مرکزی زیاران ابراهیم آباد   9192861400
14 محمد رضایی آبيك مرکزی کوهپایه غربی انجيلاق 7239049 9193120092
15 مهدی اسماعیل نیا آبيك مرکزی زیاران پادگان 32933201 9124662578
16 فاطمه مافی آبيك مرکزی کوهپایه شرقی تازه آباد 58339017 9196584177
17 مهرداد بخشی آبيك مرکزی کوهپایه غربی چناسك 32930333 9126820118
18 حبیب اله مافی آبيك مرکزی بشاریات شرقی حاجي تپه 32838200 9191931877
19 رحیم صالحی آبيك مرکزی کوهپایه غربی زرجه بستان 2913333 9122815844
20 فاطمه ربیعی آبيك مرکزی بشاریات شرقی ناصر آبادميرپنجي 32938334 9195481239
21 سیاره شاک آبيك مرکزی بشاریات شرقی قره قباد 58216095 9195487395
22 صفر علی ربانی آبيك مرکزی زیاران قشلاق 32835201 9192819466
23 مجید سبزعلی آبيك مرکزی کوهپایه غربی كوندج 32936000 9199721102

 

 

ویرایشگر:فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/09/20