ليست كارگزاران ICT شهرستان بوئين زهرا

رديف نام ونام خانوادگی نام شهرستان نام بخش دهستان روستا شماره تلفن شماره همراه
1 الهام اسمعیلی آقابابایی بوئين زهرا دشتابی دشتابی شرقی اقابابادشتابي 4573175 9193898549
2 علی حیدری بوئين زهرا دشتابی دشتابی غربی رحمت آباد 4443333 9195284781
3 مهدی زارعی بوئين زهرا دشتابی زین آباد زين اباد 34329200 9127876826
4 رحیم توکلی بوئين زهرا دشتابی دشتابی غربی سعيد آباد 35335455 9358959971
5 علی الله برزگر بوئين زهرا دشتابی دشتابی غربی شارد لهارد 35527200 9192822397
6 مهدی صالحی  بوئين زهرا دشتابی دشتابی شرقی شاهين تپه  35684200 9124812438
7 خدیجه دوستی بوئين زهرا دشتابی دشتابی شرقی شهرستانك 35336000 9126811266
8 ولی فتح گنجی بوئين زهرا دشتابی دشتابی غربی كلجه گرد 34393400 9191622110
9 ذلیخا مجیدی بوئين زهرا دشتابی دشتابی شرقی لیاء 7239046 9196620362
10 مهدی فرجی  بوئين زهرا دشتابی دشتابی شرقی موين 58309087 9127884430
11 حسین افشار  بوئين زهرا دشتابی دشتابی سولیقان   9373224377
12 اکرم باقریان بوئين زهرا دشتابی غربی شادمهان شادمهان 58452732  
13 عبداله تاتاری بوئين زهرا رامند ابراهیم  ابراهيم آباد 34536200 9123828387
14 صدیقه کریمی بوئين زهرا رامند ابراهیم آباد چسكين 58462228 9194269050
15 محمد جهان بخشی بوئين زهرا رامند رامند جنوبی خوزنين 34324200 9193879311
16 غلامعباس یوسفی بوئين زهرا رامند رامند جنوبی خيارج 34327000 9127895596
17 غلامرضا انصاری بوئين زهرا رامند ابراهیم آباد قشلاق چرخلو 34538200 9122817848
18 رضا حاج حسینی بوئين زهرا رامند  قلعه هاشم خان طرزك 34326200 9128818506
19 رحمان قدیمی  بوئين زهرا شال زین آباد سخص آباد 58309068 9191892685
20 ابراهیم محمد خانی بوئين زهرا شال زین آباد حسین آباد شال   9191854514
21 علی ملکی  بوئين زهرا شال شهرک مدرس شهرک مدرس   9124822695
22 معصومه فضیلتی بوئين زهرا مرکزی زهرای پائین آراسنج بالا 34353055 9196985722
23 محمد علی یونسی  بوئين زهرا مرکزی رحیم آباد آراسنج پائين 34353333 9123828397
24 حمید قدیمی سعادتی بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد امير آباد كهنه 34428200 9362294335
25 یوسف بیگ محمدی بوئين زهرا مرکزی سگز آباد امير آباد نو 34359200 9199793349
26 عبدالله  نظری بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد حسين آباد 34366200 9122820437
27 اسماعیل برزگر جوکار بوئين زهرا مرکزی زهرای بالا خان آباد 6213333 9127884766
28 سید اسماعیل حسینی بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد خونان 34268000 9193886780
29 علی جهان بخشی بوئين زهرا مرکزی زهرای پائین رحيم آباد 34355000 9192648904
30 منصوره بیجانی بوئين زهرا مرکزی زهرای بالا رستم اباد 7239070 9128833809
31 امیر علی قره گوزلو بوئين زهرا مرکزی زهرای پائین رودك 34365200 9127884595
32 مهدی قاسمی بوئين زهرا مرکزی زهرای بالا صدر آباد 34424200 9192869936
33 اسماعیل برزگر بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد عصمت  آباد 34422000 9123812166
34 محمد حسین اینانلو بوئين زهرا مرکزی رحیم آباد فتح اباد 58433448 9123820094
35 قاسمعلی اینانلو بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد قشلاق مرانلو 34427200 9128822612
36 احترام سادات بابائی بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد محمد آباد 34243200 9127865851
37 علیرضا مرشد خانی بوئين زهرا مرکزی عصمت آباد ولد آباد 34245200 9126719644
38 عباس جوشخانی خانی بوئين زهرا مرکزی زهرای بالا ولي آباد 44225590 9125716982
39  رسول شيخ محمدي بوئين زهرا مرکزی سگز آباد حاج عرب    9125818616
40 مجتبی چگینی بوئين زهرا مرکزی زهرای بالا حیدر آباد   9104676379
41 اصغر گلی بوئين زهرا مرکزی رحیم آباد شهرک آراسنج   9192822197
42 یوسف نظری بوئين زهرا مرکزی رحیم آباد آقچه مزار   9191901944
43 ابوالفضل میرزاخانی  * بوئين زهرا مرکزی  رحیم آباد كله دره 58309085 9128801531

 

 

ویرایشگر: مدیر سیستم

تاریخ بروزرسانی:1397/05/17