ليست كارگزاران ICT استان قزوين

رديف

نام ونام خانوادگی

نام شهرستان

نام بخش

دهستان

روستا

شماره تلفن

شماره همراه

1

علي حسين ناصري

قزوین

الموت شرقی

معلم کلایه

دیکین

 

9107502685

2

مصطفی قربانی

قزوین

الموت شرقی

معلم کلایه

زواردشت

 

9193849702

3

ابراهیم عباسی

قزوین

الموت شرقی

معلم کلایه

هنیز

9124824255

9124824255

4

مجید بابائی

قزوین

الموت غربی

رودبار محمد زمانی

هریان

 

9191826456

5

مصطفی سیاهکالی

قزوین

الموت غربی

رودبار محمد زمانی

سوگاه

 

9192824435

6

علی باقری

قزوين

رازمیان

رودبار شهرستان

بهرام اباد

58309065

9191811202

7

رفعت مراقی

قزوين

رازمیان

رود بار محمد زمانی

دورچاك

58309082

9100429129

8

حسین شاهسواری

قزوين

رازمیان

دستجرد

دستجرد سفلي

58309056

9123827449

9

ثابتعلی عبدلی

قزوين

رازمیان

رود بار محمد زمانی

رجائي دشت

33714200

9127860895

10

صغری تلاوتی

قزوين

رازمیان

رودبار شهرستان

ورتوان

58309044

9196580268

11

فاطمه پرهیز کاری

قزوين

رازمیان

رود بار محمد زمانی

وشته

58309029

9196581492

12

حسین حیاتی

قزوين

رازمیان

رودبار شهرستان

هير

33710200

9193838707

13

سیده فریده حسینی

قزوين

رازمیان

رودبار شهرستان

يارود

58309083

9192849738

14

پرويز مقدم زرندي

قزوین

طارم سفلی

حصار

ماهان

 

9127893932

15

مريم كشاورز

قزوین

طارم سفلی

خندان

سنگان علیا وسفلی

3617513

9197400580

16

فاطمه افتخار پور

قزوین

طارم سفلی

کوگیر

شیرین سو

33617242

9117077541

17

احمد افتخاری پور

قزوین

طارم سفلی

کوگیر

یوزباشچای

 

911231250

18

مسعود  کشاورزمعنوی

قزوين

طارم سفلی

خندان

آلتين كش

33610200

9102035659

19

شهرام کلهر چگینی

قزوين

طارم سفلی

خندان

اوركن كرد

33619488

9197400580

20

معصومه صارمی

قزوين

طارم سفلی

چوقور

حصار چقور

58309078

9198496460

21

آرزوکلهر

قزوين

طارم سفلی

خندان

سياهپوش

33616333

9196988566

22

امیر کشتکار رضائی

قزوين

طارم سفلی

شهری

سيردان

33613200

9127990536

23

حسن رضائی

قزوين

طارم سفلی

خندان

كلج

33617333

9123622640

24

عاطفه کوگیر چگینی

قزوين

طارم سفلی

نیارک

كوگيرعليا وسفلي

33768200

9199407038

25

سیده منصوره فتاح

قزوين

طارم سفلی

نیارک

نيارك

33615200

9191824875

26

رقيه مهديپور

قزوین

کوهین

قاقازان شرقی

بشر

 

9122828168

27

احمد حسین پور

قزوين

کوهین

ایلات قاقازان غربی

بكندي

33490333

9192866575

28

صغری شاه محمدی

قزوين

کوهین

ایلات قاقازان شرقی

بوئينك

33760200

9109595125

29

سعید ذکائی

قزوين

کوهین

ایلات قاقازان غربی

بهرام اباد قاقازان

7233059

9193897276

30

ابراهیم باقری

قزوين

کوهین

ایلات قاقازان شرقی

حسين آباد

33493200

9193839610

31

امید بیگلری

قزوين

کوهین

ایلات قاقازان شرقی

رامشان

35435200

9127800838

32

رضا رمضانی

قزوين

کوهین

اقبال غربی

يله گنبد

58332877

9191954914

33

حسین احمدی

قزوین

مرکزی

اقبال شرقی

امام زاده اباذر

 

9191930805

34

معصومه گروسي

قزوین

مرکزی

اقبال غربی

ها دي آبادقاقازان

 

9122828218

35

سیداباذر بابایی

قزوین

مرکزی

اقبال غربی

مشکین آباد

 

9197425377

36

علي اصغر رستمي

قزوین

مرکزی

اقبال غربی

کش آباد

 

9191858649

37

جمال عسگري

قزوین

مرکزی

اقبال غربی

نجم آباد

 

9374510842

38

فاطمه بهرامی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

اردبيلك

58309015

9109106089

39

مریم سیدی وند چگینی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

اروس اباد

58309037

9195998501

40

مجید کاظمی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

الولك

33447333

9126829308

41

طاهره عباسی

قزوين

مرکزی

دستجرد

دستجرد عليا

58309039

9193879539

42

سید عبداله حسینی

قزوين

مرکزی

اقبال شرقی

رزجرد

33438333

9127876121

43

مهناز شریفی

قزوين

مرکزی

اقبال شرقی

رشتقون

33430333

9385872344

44

زیور یوسفی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

شفيع آباد

33590333

9109579366

45

پری احمدی

قزوين

مرکزی

اقبال شرقی

كورانه

33434200

9191930804

46

علی میرزایی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

گرگين

 

9127874184

47

نعمت میر خوند چگینی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

محمود ابادعلمخاني

33492333

9127815966

48

حسین باقری

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

ناصر آباد

33594839

9192883268

49

محمد احمدیها

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

نظام  آباد

33482200

9191850137

50

محمد رفیع صفدر پوریان

قزوين

مرکزی

نقطه بیرون

هفت سنگان

33292000

9125811288

51

خدایار چگینی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

همت اباد

33598200

9122826638

52

علی محمدی

قزوين

مرکزی

اقبال شرقی

اسماعيل اباد

33592000

9375181259

53

غلامرضا  موسی خانی

قزوين

مرکزی

ایلات قاقازان شرقی

اقابابا

33766000

9192826383

54

فریبا کبیری

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

شيد اصفهان

33445200

9100464463

55

صدیقه عابدی

قزوين

مرکزی

اقبال شرقی

شينقر

33436333

9192876121

56

زهرا حبیبی

قزوين

مرکزی

اقبال شرقی

عبدل آباد

33432335

9364376837

57

ابراهیم چمانی

قزوين

مرکزی

اقبال غربی

فارسيان

35430600

9126825289

58

سیف اله  نوروزی

قزوين

معلم کلایه

معلم کلایه

اوان

33716200

9128819757

59

زهره پرهیز کاری

قزوين

معلم کلایه

رودبار محمد زمانی

اويرك

58309030

9199860863

60

فخر الدین اسماعیلی

قزوين

معلم کلایه

الموت بالا

خشكچال

58385644

9193827811

61

نازی حیاتی

قزوين

معلم کلایه

معلم کلایه

زراباد

33718333

9192888705

62

سمانه صفری

قزوين

معلم کلایه

الموت پائین

زوارك

58309028

9127830930

63

مژگان عباسی شهرکی

قزوين

معلم کلایه

الموت بالا

شهرك

58309027

9127891424

64

زینب رمضانی الموتی

قزوين

معلم کلایه

 

مسعود اباد نو

33719200

9125215583


ليست كارگزارانICT شهرستان بوئين زهرا

رديف

نام ونام خانوادگی

نام شهرستان

نام بخش

دهستان

روستا

شماره تلفن

شماره همراه

1

الهام اسمعیلی آقابابایی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی شرقی

اقابابادشتابي

4573175

9193898549

2

علی حیدری

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی غربی

رحمت آباد

4443333

9195284781

3

مهدی زارعی

بوئين زهرا

دشتابی

زین آباد

زين اباد

34329200

9127876826

4

رحیم توکلی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی غربی

سعيد آباد

35335455

9358959971

5

علی الله برزگر

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی غربی

شارد لهارد

35527200

9192822397

6

مهدی صالحی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی شرقی

شاهين تپه

35684200

9124812438

7

خدیجه دوستی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی شرقی

شهرستانك

35336000

9126811266

8

ولی فتح گنجی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی غربی

كلجه گرد

34393400

9191622110

9

ذلیخا مجیدی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی شرقی

لیاء

7239046

9196620362

10

مهدی فرجی

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی شرقی

موين

58309087

9127884430

11

حسین افشار

بوئين زهرا

دشتابی

دشتابی

سولیقان

 

9373224377

12

اکرم باقریان

بوئين زهرا

دشتابی غربی

شادمهان

شادمهان

58452732

 

13

عبداله تاتاری

بوئين زهرا

رامند

ابراهیم

ابراهيم آباد

34536200

9123828387

14

صدیقه کریمی

بوئين زهرا

رامند

ابراهیم آباد

چسكين

58462228

9194269050

15

محمد جهان بخشی

بوئين زهرا

رامند

رامند جنوبی

خوزنين

34324200

9193879311

16

غلامعباس یوسفی

بوئين زهرا

رامند

رامند جنوبی

خيارج

34327000

9127895596

17

غلامرضا انصاری

بوئين زهرا

رامند

ابراهیم آباد

قشلاق چرخلو

34538200

9122817848

18

رضا حاج حسینی

بوئين زهرا

رامند

قلعه هاشم خان

طرزك

34326200

9128818506

19

رحمان قدیمی

بوئين زهرا

شال

زین آباد

سخص آباد

58309068

9191892685

20

ابراهیم محمد خانی

بوئين زهرا

شال

زین آباد

حسین آباد شال

 

9191854514

21

علی ملکی

بوئين زهرا

شال

شهرک مدرس

شهرک مدرس

 

9124822695

22

معصومه فضیلتی

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای پائین

آراسنج بالا

34353055

9196985722

23

محمد علی یونسی

بوئين زهرا

مرکزی

رحیم آباد

آراسنج پائين

34353333

9123828397

24

حمید قدیمی سعادتی

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

امير آباد كهنه

34428200

9362294335

25

یوسف بیگ محمدی

بوئين زهرا

مرکزی

سگز آباد

امير آباد نو

34359200

9199793349

26

عبدالله  نظری

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

حسين آباد

34366200

9122820437

27

اسماعیل برزگر جوکار

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای بالا

خان آباد

6213333

9127884766

28

سید اسماعیل حسینی

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

خونان

34268000

9193886780

29

علی جهان بخشی

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای پائین

رحيم آباد

34355000

9192648904

30

منصوره بیجانی

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای بالا

رستم اباد

7239070

9128833809

31

امیر علی قره گوزلو

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای پائین

رودك

34365200

9127884595

32

مهدی قاسمی

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای بالا

صدر آباد

34424200

9192869936

33

اسماعیل برزگر

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

عصمت  آباد

34422000

9123812166

34

محمد حسین اینانلو

بوئين زهرا

مرکزی

رحیم آباد

فتح اباد

58433448

9123820094

35

قاسمعلی اینانلو

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

قشلاق مرانلو

34427200

9128822612

36

احترام سادات بابائی

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

محمد آباد

34243200

9127865851

37

علیرضا مرشد خانی

بوئين زهرا

مرکزی

عصمت آباد

ولد آباد

34245200

9126719644

38

عباس جوشخانی خانی

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای بالا

ولي آباد

44225590

9125716982

39

 رسول شيخ محمدي

بوئين زهرا

مرکزی

سگز آباد

حاج عرب

 

9125818616

40

مجتبی چگینی

بوئين زهرا

مرکزی

زهرای بالا

حیدر آباد

 

9104676379

41

اصغر گلی

بوئين زهرا

مرکزی

رحیم آباد

شهرک آراسنج

 

9192822197

42

یوسف نظری

بوئين زهرا

مرکزی

رحیم آباد

آقچه مزار

 

9191901944

43

ابوالفضل میرزاخانی  *

بوئين زهرا

مرکزی

رحیم آباد

كله دره

58309085

9128801531


ليست كارگزارانICT شهرستان تاکستان

رديف

نام ونام خانوادگی

نام شهرستان

نام بخش

دهستان

روستا

شماره تلفن

شماره همراه

1

عبداله نور محمدی

تاكستان

اسفرورین

اک

اك

5323000

9127817218

2

نصرت اله بابا

تاكستان

اسفرورین

خرم آباد

ديال آباد

5372119

9192885786

3

شعبان شقاقی پور

تاكستان

اسفرورین

اک

لوشكان

35525333

9198496936

4

محبوبه اکبری

تاكستان

اسفرورین

اک

محمود اباد

58309089

9122822898

5

حسین نیک نام

تاكستان

اسفرورین

اک

ولازجرد

355266000

9128815464

6

رحمت اله زمانی

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه سفلی

آزادده

58562040

9195104354

7

عباس شهسواری

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه علیا

اورنه

35625310

9198878065

8

مهدی قلی بیگلو

تاكستان

ضیا آباد

افشاریه

برزلجين

35724290

 

9

علی فصیحی رامندی

تاكستان

ضیا آباد

افشاریه

پناه آباد

35722001

9196600837

10

بهمن اسلامی

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه علیا

جرندق

58574070

9128818826

11

رضا اسماعیلی

تاكستان

ضیا آباد

رامند شمالی

جهان اباد

58593040

9191839428

12

تیمور بختیاری

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه سفلی

چوزه

35627232

9102083211

13

علی شاعری

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه سفلی

حسن اباد سادات

58564046

9196584074

14

مریم  رستمی

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه سفلی

حسين آباد

83090321

9192887812

15

سعید رضایی

تاكستان

ضیا آباد

رامند شمالی

داكان ورادكان

5732222

9191857625

16

امیر فتحی زهرایی

تاكستان

ضیا آباد

افشاریه

رحيم اباد

35725333

9191850506

17

محمد رضا رستمی

تاكستان

ضیا آباد

رامند شمالی

ساج

35626333

9191857527

18

خلیل نعیمی

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه سفلی

شاكين

58565582

9195430898

19

نعمت اله صالحی علیائی

تاكستان

ضیا آباد

افشاریه

شنستق عليا وسفلي

35726300

9127825393

20

یزدان بابائی محمدی

تاكستان

ضیا آباد

افشاریه

شيزند

35727333

9128804588

21

حمید رضا حیدری

تاكستان

ضیا آباد

رامند شمالی

قاسم اباد

35723333

9193868443

22

اسلام صادق بیگی

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه علیا

قراچه قيا

58567010

9127817821

23

داود غلامحسینی

تاكستان

ضیا آباد

دودانگه سفلی

قرمزاباد

58565031

9108384424

24

نسرین جلیلوند

تاكستان

ضیاء آباد

نرجه

قره باغ

9192885098

9192885098

25

معصومه اکبری

تاکستان

مرکزی

نرجه

طیوقچی

 

9191805231

26

حسین رنجبر

تاكستان

مرکزی

دودانگه علیا

احمد اباد

58309088

9193487709

27

مرتضی آقاجانی

تاكستان

مرکزی

قاقازان غربی

انداق

35279200

9300310166

28

علی دل افکار

تاكستان

مرکزی

دودانگه علیا

حيدريه

5682200-5682308

9193861458

29

محرم ورسه

تاكستان

مرکزی

خرم آباد

خرم آباد

34439200

9127808387

30

مهدی آذربایجانی

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

خورهشت

35683333

9191874551

31

حسنعلی صفدری

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

داغلان

35277333

9128838423

32

حمید اسدالهی

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

دولت آباد

35273333

9197409788

33

محمد نجفی

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

شيرازك

57582758

9195861731

34

علی حسین عبداللهی

تاكستان

مرکزی

اک

قرقسين

35524201

9351572996

35

هاجر ذوالقدر

تاكستان

مرکزی

قاقازان غربی

قلات

58359045

9195997560

36

محسن کریمی

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

قميك

35680333

9128830373

37

عباس آشوری

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

كندر

35688500

9127870395

38

رمضا نعلی ربیعی

تاكستان

مرکزی

قاقازان غربی

كنشكين

35437333

9128834881

39

حسین محمودی

تاكستان

مرکزی

خرم آباد

كهك

34437000

9192823818

40

موسی ملکی

تاكستان

مرکزی

قاقازان غربی

مشكين

58309043

9193822454

41

تهمینه جهانشاهی

تاكستان

مرکزی

دشتابی غربی

مهدي اباد بزرگ

33484333

9193816697

42

عزیز اله آقاجانی

تاكستان

مرکزی

شهر

نرجه

5332000

9127888011

43

مهدی قاسمی

تاكستان

مرکزی

قاقازان غربی

نيكوئيه

35433333

9128824077

44

قدرت اله محمدی

تاكستان

مرکزی

قاقازان شرقی

يحيي آباد

35275333

9128806322


ليست كارگزارانICT شهرستان آبيک

رديف

نام ونام خانوادگی

نام شهرستان

نام بخش

دهستان

روستا

شماره تلفن

شماره همراه

1

جواد یونسی

آبیک

بشاریات

بشاریات شرقی

یعقوب آباد

9193864616

9364669291

2

 قاسم عباسی

آبیک

بشاریات

بشاریات غربی

زعفران

 

9125812383

3

محر م بهتوئی

آبيك

بشاریات

کوهپایه غربی

حسن آباد كلج

32586232

9126825625

4

احمد انصاری

آبيك

بشاریات

بشاریات غربی

خرم پشته

32985200

9124825452

5

بهروز اینانلو

آبيك

بشاریات

بشاریات شرقی

خطايان

32984200

9122822975

6

رقیه مافی

آبيك

بشاریات

بشاریات شرقی

زاغه

58309048

9193864391

7

مریم نقدی

آبيك

بشاریات

دشتابی شرقی

شهرستان

58304705

9396146292

8

حبیب اله یوسفی

آبيك

بشاریات

بشاریات غربی

عبدل آباد

32987333

9127895855

9

سکینه السادات صدری

آبيك

بشاریات

بشاریات شرقی

محموديان

58309005

9191829954

10

نریمان قلی پور

آبيك

بشاریات

بشاریات غربی

نودوز

32986200

9193818493

11

غلامرضا افروشه

آبیک

مرکزی

کوهپایه شرقی

اتانک

9381139040

9364669291

12

قهرمان اصغری

آبیک

مرکزی

کوهپایه شرقی

بهجت آباد

 

9127806834

13

غلام ابراهيمي

آبیک

مرکزی

زیاران

ابراهیم آباد

 

9192861400

14

محمد رضایی

آبيك

مرکزی

کوهپایه غربی

انجيلاق

7239049

9193120092

15

مهدی اسماعیل نیا

آبيك

مرکزی

زیاران

پادگان

32933201

9124662578

16

فاطمه مافی

آبيك

مرکزی

کوهپایه شرقی

تازه آباد

58339017

9196584177

17

مهرداد بخشی

آبيك

مرکزی

کوهپایه غربی

چناسك

32930333

9126820118

18

حبیب اله مافی

آبيك

مرکزی

بشاریات شرقی

حاجي تپه

32838200

9191931877

19

رحیم صالحی

آبيك

مرکزی

کوهپایه غربی

زرجه بستان

2913333

9122815844

20

فاطمه ربیعی

آبيك

مرکزی

بشاریات شرقی

ناصر آبادميرپنجي

32938334

9195481239

21

سیاره شاک

آبيك

مرکزی

بشاریات شرقی

قره قباد

58216095

9195487395

22

صفر علی ربانی

آبيك

مرکزی

زیاران

قشلاق

32835201

9192819466

23

مجید سبزعلی

آبيك

مرکزی

کوهپایه غربی

كوندج

32936000

9199721102


ليست كارگزارانICT شهرستان البرز

رديف

نام ونام خانوادگی

نام شهرستان

نام بخش

دهستان

روستا

شماره تلفن

شماره همراه

1

محمد علی اسدی

البرز

محمدیه

حصارخروان

باورس

33456333

9127828643

2

رحیم صالحی

البرز

محمدیه

حصارخروان

حصارخروان

32845200

9102890266

3

محمد علی صفدر پوریان

البرز

محمدیه

حصارخروان

شترك

32989200

9127895721

4

حدیقه فتاحی

البرز

محمدیه

حصارخروان

ورس

2988333

91277835939

5

يونسعلي اكبري

البرز

محمدیه

حصارخروان

کبریت میان

 

9121811272

6

علي اكبري

البرز

محمدیه

حصارخروان

چاله

 

9127892180

7

امیر عزیزی

البرز

مرکزی

پیر یوسفیان

پيريوسفيان

32588333

9122821992

8

غلامرضا رستمی

البرز

مرکزی

پیر یوسفیان

قديم اباد

33163200

9365694837

9

حکیمه شوندی

البرز

مرکزی

نصرت آباد

كمال اباد

32583200

9193886525

10

سمانه مسکنی

البرز

مرکزی

نصرت آباد

كوچار

7239062

9191866675

11

ناصر عزیزی

البرز

مرکزی

شهری

مشعلدار

33162333

9122821567

 

ویرایشگر: نگین نجفی زادگان

تاریخ بروزرسانی:1398/03/27