واژه نامه تخصصي آب و فاضلاب

 

بخش در آمد و امور مشترکين

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازه گيري

تعريف و شرح قلم

1

انشعاب آب واگذار شده

فقره

منظور تعداد انشعابات آب فروش رفته است که هزينه آن پرداخت شده است

(اعم از نصب شده يا نصب نشده).

2

انشعاب آب نصب شده

فقره

منظور تعداد انشعاباتي است که نصب، تحويل مشترک و عملا بهره برداري مي گردد.

3

کنتور آب معيوب

تعداد

تعداد کنتورهايي که توسط کنتورخوان معيوب اعلام شده و نياز به تعويض دارند.

4

کنتور هاي تعويض شده

تعداد

تعدادي از کل کنتورهاي معيوب که در مقطع زماني مورد نظر تعويض شده اند.که اين تعداد مساوي يا کمتر از تعداد کل کنتورهاي معيوب در آن مقطع زماني مي باشد.

5

اشتراک فاضلاب واگذار شده

فقره

منظور تعداد اشتراک فاضلاب فروش رفته در مقطع زماني مورد نظر است که هزينه آن پرداخت شده است . (اعم از نصب شده يا نصب نشده).

6

اشتراک فاضلاب نصب شده

فقره

منظور تعداد اشتراک فاضلاب وصل شده به شبکه جمع آوري فاضلاب است.

7

حجم فاضلاب جمع آوري شده

متر مکعب

ميزان حجم فاضلابي که توسط شبکه هاي جمع آوري فاضلاب (اعم از سنتي و مدرن) جمع آوري و دفع مي شود.

8

درآمد آب بها و آبونمان

هزارريال

ميزان درآمدي که به عنوان فروش آب و خدمات بعد از فروش طي قبوض آب بها از مشترکين دريافت مي گردد.

9

درآمد حق اشتراک آب

هزارريال

ميزان درآمد حاصل از فروش و واگذاري انشعابات آب که از متقاضي دريافت مي گردد .

10

درآمد کارمزد دفع فاضلاب و آبونمان

هزارريال

ميزان درآمدي که به عنوان ارائه خدمات جمع آوري فاضلاب اخذ مي گردد.

11

درآمد حق اشتراک فاضلاب

هزارريال

ميزان درآمدحاصل از واگذاري و فروش اشتراک فاضلاب در مقطع زماني مورد نظر که از مشترکين جديد دريافت مي گردد.

12

مصرف آب

متر مکعب

ميزان آبي که توسط مشترکين مصرف شده و براي آن قبض صادر گرديده است.

 

بخش توليد آب

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازگيري

تعريف و شرح قلم

1

آب توليدي

متر مکعب

ميزان کل آب استحصال شده از منابع آبي به تفکيک سطحي (سد) و زيرزميني(چاهها) مي باشد.

2

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب

حداکثر ميزان آبي که شرکت بطور بالقوه توانايي تامين آن را دارد .

3

تعداد کل چاهها

حلقه

منظور تعداد کل چاههاي قابل بهره برداري است که ممکن است در مدار بوده يا خارج از سرويس باشند.

4

تعداد چاههاي در مدار

حلقه

منظور تعداد چاههايي است که در بازه زماني مورد نظر در مدار بهره برداري بوده اند.

5

تعداد چاههاي خارج از مدار

حلقه

منظور تعداد چاههايي است که به دلايل فني از قبيل : اشکالات کيفي ، پايين رفتن سطح ايستابي ، کاهش آبدهي ، ماسه دهي ، ريزش ديواره و ...خارج از مدار يا بطور موقت خارج از سرويس بوده اند.

 

بخش بهره برداري شبکه آب

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازه گيري

تعريف و شرح قلم

1

حوادث انشعابات آب

تعداد

تعداد حوادث رخ داده (اعم از ترکيدگي و...) شامل
کمربند ، انشعاب، اتصالات وشير محفظه

2

حوادث شبکه آب

تعداد

تعداد حوادث رخ داده (اعم از ترکيدگي و ...) در شبکه توزيع و انتقال آب.

 

بخش بهره برداري شبکه فاضلاب

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازه گيري

تعريف و شرح قلم

1

حوادث انشعابات فاضلاب

تعداد

منظور تعداد حوادث رخ داده روي انشعابات مشترکين فاضلاب است .

2

حوادث شبکه فاضلاب

تعداد

عبارتست از تعداد حوادث اتفاق افتاده در خطوط جمع آوري فاضلاب .

3

حجم فاضلاب تصفيه شده

متر مکعب

عبارتست از ميزان حجم فاضلاب جمع آوري شده که در مقطع زماني مورد نظر در تصفيه خانه فاضلاب تصفيه مي شود.

 

بخش نماينده مجري طرح آب

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازه گيري

تعريف و شرح قلم

1

توسعه شبکه توزيع آب

متر

عبارتست از ميزان توسعه لوله گذاري شبکه توزيع آب (به تفکيک جنس و سايز).

2

لوله گذاري خطوط انتقال

متر

عملکرد لوله گذاري بين چاهها و مخازن ذخيره آب که به تفکيک جنس و سايز درج مي گردد.

3

اصلاح شبکه توزيع آب

متر

منظور ميزان لوله گذاري که براي ترميم و بازسازي لوله هاي از بين رفته و پوسيده شبکه توزيع آب است که به تفکيک قطر و جنس لوله درج ميگردد.

4

تعويض انشعابات

فقره

تعداد انشعاباتي که نياز به بازسازي دارند و در مقطع زماني مورد نظر تعويض مي شوند.

 

بخش نماينده مجري طرح فاضلاب

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازه گيري

تعريف و شرح قلم

1

توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب

متر

عبارتست از ميزان لوله گذاري انجام شده جهت توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب (به تفكيك جنس و سايز) .

2

لوله گذاري خطوط انتقال فاضلاب

متر

خطوط انتقال فاضلاب خطوط جمع کننده شبکه هاي جمع آوري فاضلاب مي باشند که در نهايت به تصفيه خانه فاضلاب منتهي مي شود.

 

بخش کنترل کيفيت و آزمايشگاه

رديف

عنوان قلم اطلاعاتي

واحد اندازه گيري

تعريف و شرح قلم

1

کلرزن هاي در مدار

تعداد

تعداد کلرزن هايي که در مقطع زماني مورد نظر در حال کار مي باشد و در مدار بهره برداري است که ممکن است گازي ، مايعي و يا دستي باشد.

2

آزمون هاي باکتريولوژي

تعداد

آزمون هايي که بر روي شبکه آب انجام مي شود و در قالب سه قلم بيان مي گردد: 1-تعداد کل نمونه برداشت شده 2-تعداد نمونه هاي مثبت آب که منظور نمونه مثبت در تست تاييدي با2.2

3

کلرسنجي نمونه

تعداد

يعني اندازه گيري ميزان کلر باقي مانده در آب شبکه توزيع که به تفکيک تعداد کل موارد کلرسنجي و کلر باقي ماتده در فواصل اندازه گيري مختلف بر حسب ميلي گرم در ليتر (ppm ) درج مي گردد.

4

مواد مصرفي مورد نياز واحد بهداشت آب

کيلوگرم

عبارتست از کل مواد شيميايي جهت تصفيه و گندزدايي آب به تفکيک گاز و پودر کلر.

 
 
 

متقاضي: 

متقاضي عبارت است از : شخصي حقيقي يا حقوقي که برقراري انشعاب يا انشعابات آب و فاضلاب و يا تغيير در قطر انشعاب و ظرفيت قرارداي را درخواست نموده ولي هنوز درخواست وي انجام نشده است.

 

مشترک: 

مشترک عبارت است از : شخصي حقيقي يا حقوقي که انشعاب يا انشعاب هاي (آب و فاضلاب) مورد تقاضايش طبق مقررات برقرار شده باشد.

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08