پيش بيني شاخصها و اهداف كمي بخش فاضلاب

پيش بيني شاخصها و اهداف كمي بخش فاضلاب روستايي در طول برنامه پنجم شركت آبفار قزوين

رديف

شاخص

واحد

سال پايه 89

سالهاي برنامه

جمع برنامه پنجم

سال90

سال91

سال92

سال93

سال94

1

جمعيت روستايي بالاي 20 خانوار

هزار نفر

402

402

402

402

402

402

*0

2

جمعيت تحت پوشش

درصد

1.4

2.2

4

5

6.7

8.9

*7.5

4

تصفيه خانه

هزارمترمكعب در روز

0.954

0.63

1.07

0.69

1.01

1.34

5.694

5

انشعاب

هزارفقره

 1.3

0.9

1.54

0.98

1.46

1.93

8.11

6

اعتبارات مورد نياز

ميليون ريال

 

34380

58388

37411

55404

73370

258953

 

* ارقام درج شده افزايش طي برنامه مي باشد.

 

برش هاي زماني اهداف كمي بخش فاضلاب روستايي استان  قزوين در طول برنامه ششم توسعه

عناوين شاخص

واحد متعارف

سال پايه

نماگر سال هاي برنامه

1394

1395

1396

1397

1398

1399

جمع

 جمعيت روستايي برخوردار از سيستم مدرن فاضلاب (بالاي 20 خانوار)

درصد

1.7

1.7

2.62

4.42

7.02

8.32

6.62

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

_

 

66592

137275

206808

112560

523235

 

 

اهداف کمي

واحد متعارف

سال پايه

نماگر سال هاي برنامه

1394

1395

1396

1397

1398

1399

جمع

افزايش ظرفيت تاسيسات تصفيه خانه

هزار متر مکعب در روز 

1.014

0

0.413

2.789

0.229

0.611

4.042

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

 

0

26637

54910

82723

45024

209294

تعداد انشعاب واگذار شده فاضلاب روستايي

هزار فقره 

1.46

0

0.83

1.63

2.4

1.2

6.06

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

 

0

6659

13727

20681

11256

52323

سيستم جمع آوري

هزار نفر

5.615

0

2.801

5.514

7.954

4.02

20.289

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

 

0

33296

68638

103404

56280

261618

 

 

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/05/01