پيش بيني شاخصها و اهداف كمي بخش آب

پيش بيني شاخصها و اهداف كمي بخش آب روستايي در طول برنامه پنجم شركت آبفار قزوين

رديف شاخص واحد سال پايه89 سالهاي برنامه جمع برنامه پنجم
سال90 سال91 سال92 سال93 سال94
1 جمعيت روستايي بالاي 20 خانوار هزار نفر 402 402 402 402 402 403 ٭1
2 شاخص بهره مندي از آب سالم درصد 84.17 86.5 88.6 90.7 92.8 95 ٭10.83
3 تامين آب ليتر در ثانيه 1094 64 66 67 69 70 336
4 شبكه توزيع كيلومتر 2493 115 118 121 124 126 604
5 مخازن هزارمترمكعب 70 10.8 11.1 11.4 11.7 11.9 56.9
6 انشعاب هزارفقره 79 4.63 4.54 4.45 4.36 4.27 22.25
7 اعتبارات مورد نياز ميليون ريال   123597 128900 131578 134572 137266 655913

 

برش هاي زماني اهداف كمي بخش تامين آب روستايي استان  قزوين در طول برنامه ششم توسعه

 

 

عناوين شاخص

واحد متعارف

سال پايه

شاخص رشد درصد

نماگر سال هاي برنامه

1394

1395

1396

1397

1398

1399

جمع

جمعيت بهره مند از آب آشاميدني سالم (بالاي 20 خانوار)

درصد

82.59

 

84.07

85.60

87.29

89.14

91.30

8.71

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

   

270030

300911

330790

362723

422076

1686530

 

 

اهداف کمي

واحد متعارف

سال پايه

شاخص رشد درصد

نماگر سال هاي برنامه

1394

1395

1396

1397

1398

1399

جمع

تامين و انتقال آب

ليتر بر ثانيه

931

 

78

82

84

86

93

423

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

0

 

140400

157932

173109

189637

219427

880505

توسعه مخازن ذخيره آب روستايي

هزار متر مکعب

65/98

 

13.32

13.95

14.40

14.91

16.35

72.93

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

0

 

86580

97022

107163

118725

139305

548795

احداث و توسعه شبکه آب روستايي

کيلومتر

2385

 

61

63

66

67

76

333

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

0

 

30500

33705

37782

41039

49810

192836

تعداد انشعاب واگذار شده آب روستايي

هزار فقره

110

 

5

5

4

4

4

22.53

اعتبار مورد نياز

ميليون ريال

0

 

12550

12252

12737

13322

13534

64395

 

 

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/05/01