آخرين وضعيت نيروي انساني شرکت

تاريخ استخراج گزارش :1398/09/01

سال

مدرک تحصيلي

نوع قرارداد

زير ديپلم

ديپلم

فوق ديپلم

کارشناس

فوق ليسانس

دکتري

مجموع

94

رسمي و پيماني

8

1

2

19

12

1

43

قرارداي

0

3

5

29

3

40

کارگري

5

1

3

0

0

0

9

طرحي

4

13

9

19

1

46

95

رسمي و پيماني

3

2

1

25

15

1

47

قرارداي

0

3

4

21

2

30

کارگري

4

1

2

1

0

0

8

طرحي

4

11

5

25

1

0

46

96

رسمی

1

1

1

7

5

0

15

پیمانی

2

1

1

15

13

1

33

قراردادی

0

1

5

21

2

0

29

کارگری

4

1

2

1

0

0

8

طرحی

4

10

5

25

1

0

45

حجمی

0

2

1

4

0

0

7

97

رسمی و پیمانی

2

1

1

18

20

1

43

مدت معین

0

1

3

23

3

0

30

کارگری

4

1

2

1

0

0

8

طرحی

4

8

6

23

2

0

43

 

 

ویرایشگر: فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی: 1398/09/06