افتخارهاي شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

از سال 1388 تا سال 1394

افتخارهاي سال 1388

کسب رتبه عالي ارزيابي عملکرد سال 88 در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه برتر سايت اطلاع رساني در سطح شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه اول روابط عمومي در بخش مديريت مصرف و برنامه نويسي در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب عنوان برتر در زمينه آمار و عنوان آمارگر نمونه در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب عنوان مديران برتر امور آب و فاضلاب روستايي در سه شهرستان استان قزوين در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

انتخاب نخبه نمونه فرهنگي کشور در ميان شرکت هاي تابعه وزارت نيرو

کسب رتبه دوم در زمينه کنترل کيفي در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

عنوان مدير نمونه حراست در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه برتر بخش آمار در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

 


 

 افتخارهاي سال 1389

کسب رتبه اول ارزيابي عملکرد در سال جاري در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي سراسر کشور

اخذ گواهينامه IMS بر مبناي سه استاندارد  OHSAS18001 ,  ISO9001,ISO14001

کسب رتبه برتر در زمينه فناوري اطلاعات در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور در سال جاري

کسب رتبه برتر سايت اطلاع رساني در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه برتر بخش بهره برداري، کنترل کيفيت وانرژي درميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب  رتبه  اول روابط عمومي در بخش مديريت مصرف و در ميان شرکت هاي آب وفاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه برترحوزه آمار و اطلاعات در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب عنوان مديران برتر امور آب و فاضلاب روستايي در سه شهرستان استان قزوين در ميان شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي کشور

انتخاب نخبه فرهنگي نمونه کشوري توسط جناب آقاي سيد محمد حسين ابوترابي -در ميان شرکت هاي تابعه وزارت نيرو در سراسر کشور

کسب رتبه عالي ارزيابي عملکرد در ميان دستگاه هاي امور زير بنايي استان قزوين

کسب عنوان سه مقاله برگزيده در هفتمين و هشتمين کنفرانس بين المللي مديريت

 


 

افتخارهاي سال 1390

كسب رتبه عالي ارزيابي عملکرد  در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه برتر بخش آمار در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه دوم در زمينه کنترل کيفي در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه سوم در بخش مديريت مصرف انرژي در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

انتخاب نخبه فرهنگي نمونه کشوري در ميان شرکت هاي تابعه وزارت نيرو در سراسر کشور

کسب عنوان مدير نمونه فن آوري اطلاعات شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

اخذ گواهينامه IMS برمبناي سه استانداردOHSAS18001، ISO9001,ISO14001

كسب رتبه برتر ترويج و توسعه نماز

كسب رتبه برتر استفاده از ظرفيت هاي مديريتي بانوان

کسب عنوان مدير نمونه حراست در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

كسب  رتبه برتر ارزيابي وب سايت هاي شركت هاي آب و فاضلاب رروستايي كشور

 


 

افتخارهاي سال 1391

كسب رتبه عالي ارزيابي عملکرد  در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب عنوان مدير نمونه حراست در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

اخذ گواهينامه IMS برمبناي سه استانداردOHSAS18001، ISO9001,ISO14001

کسب رتبه برتر بخش آمار در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

حضور موثر معاونت نظارت بر بهره برداري در نخستين جشنواره توانمندي هاي صنعت آب و فاضلاب کشور

انتخاب نخبه جوان صنعت آب و فاضلاب کشور (سرکار خانم جوادي)

انتخاب مدير برگزيده زن در صنعت آب و فاضلاب کشور(سرکار خانم ذوالقدر)

 


 

افتخارات سال 1392

کسب عنوان روابط عمومي برتر استان در ميان ادارات استان قزوين

 كسب  رتبه سوم ارزيابي وب سايت هاي شركت هاي آب و فاضلاب رروستايي كشور 

 کسب رتبه اول بخش آمار در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

کسب رتبه برتر شوراي فرهنگي (شايسته تقدير) توسط آقاي ابوترابي، مسئول فرهنگي شرکت (ارزيابي سال 91)

 انتخاب مسئول واحد آمار شرکت (خانم جليلوند) به عنوان ارزياب و عضو هيات داوران انتخاب واحدهاي آمار نمونه کشور

انتخاب بسيجي نمونه در هفته بسيج (آقاي رجب پور)

کسب رتبه سومي کشوري در زمينه سايت اطلاع رساني و تقدير از شرکت در اين خصوص   

 


 

افتخارات سال 1393

دريافت لوح تقدير سرکار خانم حکاکيان به خاطر ارائه مقاله در چهارمين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو در سال 93

کسب رتبه برتر در زمينه آمار در ميان شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور در سال 92

انتخاب سرکار خانم جليلوند به عنوان ارزياب و عضو هيات داوران انتخاب آمار نمونه

انتخاب آقاي رجب پور به عنوان بسيجي نمونه به مناسبت هفته بسيج

تقدير از سايت اطلاع رساني شرکت از سوي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور

کسب رتبه سوم  سايت اطلاع رساني در سال 92

کسب رتبه برتر حراست در سال 92

کسب رتبه دوم روابط عمومي  صنعت آب و برق کشور در سال 92

 


 

افتخارات سال 1394

رتبه برتر در بخش کنترل کيفي در بين شرکت هاي آب وفاضلاب روستايي کشور

رتبه برتر فعاليتهاي حوزه بهره برداري در بين شرکت هاي آب و فاضلاب روستايي کشور

رتبه برتر فعاليتهاي حوزه معاونت طرح و توسعه در بين شرکت هاي آب وفاضلاب روستايي کشور

 

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/05/06