برخوردار و غير برخوردار
 
تاريخ استخراج گزارش :1398/09/01
 
آخرين وضعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار از لحاظ برخورداري از آب آشاميدني

 

 

روستاهاي بالاي 20 خانوار

 

 

 

سطح 2

سطح 1

 

 

 

غير برخوردار

غير تحت پوشش

تحت پوشش

غير تحت پوشش

تحت پوشش

 

 

شاخص بهره مندي

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

جمعيت

خانوار

تعداد

شهرستان

رديف

97/27

157

69

1

469

167

5

357

157

3

56

23

1

26819

8671

46

27858

9087

56

آبيك

1

74/46

1494

479

11

2964

1022

14

6204

1973

18

136

42

1

21250

6684

48

32048

10200

92

آوج

2

96/48

 

 

 

620

221

3

154

55

1

 

 

 

15273

4853

11

16047

5129

15

البرز

3

94/35

 

 

 

798

232

6

4320

1284

13

126

38

1

60894

18579

78

66138

20133

98

بويين زهرا

4

91/58

101

31

1

196

56

2

6459

2054

19

 

 

 

52126

16182

69

58882

18323

91

تاكستان

5

77/6

6486

2325

57

16574

5927

102

10132

3392

39

1801

596

11

80974

25736

138

115967

37976

347

قزوين

6

86/06

8238

2904

70

21621

7625

132

27626

8915

93

2119

699

14

257336

80705

390

316940

100848

699

جمع شرکت

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/09/05