اقلام پایه و عملکرد 1390
تاريخ استخراج گزارش :1391/04/31

پيش بيني
سال آينده

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

2

2

1

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي فاضلاب

1

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي فاضلاب

2

8

1

18

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب

3

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب

4

روستا

تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب

5

نفر

جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب

6

روستا

تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب

7

.

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب

8

فقره

تعداد مشترکين فاضلاب

9

.

.

.

.

کيلومتر

ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب

10

27.

.

کيلومتر

ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب

11

570

510

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب - جمع آوري شده

12

570

510

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب)

13

2

1

مدول / واحد

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

14

570

510

متر مكعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب

15

متر مكعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب

16

2

واحد

تعداد آزمايشگاه فاضلاب

17

واحد

تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب

18

پيش بيني
سال بعد

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

10

331

16

17

حلقه

تعداد چاه در مدار

1

5

227

6

5

دهنه

تعداد چشمه

2

37

رشته

تعداد قنات

3

مورد

تعداد آبهاي سطحي

4

15

595

22

22

تعداد

تعداد کل منابع تامين آب

5

1.64

46.256

1.5

1.26

ميليون متر مكعب درسال

حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب

6

.

.

.

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب سطحي

7

23.

25.554

28.9

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب زيرزميني

8

23.

25.554

28.9

ميليون متر مكعب درسال

حجم کل آب توليدي

9

16.75

17.71

20.4

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب

10

27.17

30.7

29.41

درصد

آب بدون درآمد

11

571

5

باب

تعداد کل مخازن

12

62462.

484.

متر مكعب

حجم کل مخازن

13

20

488

4

6

باب

تعداد مخازن در مدار

14

6600.

57031.

284.

950.

متر مكعب

حجم مخازن در مدار

15

150.

1808.362

37.082

198.6

كيلو متر

ميزان توسعه خطوط انتقال آب

16

5.

.873

15.

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال

17

50.

2490.749

64.609

83.5

كيلو متر

ميزان توسعه شبكه توزيع آب

18

5.

3.837

30.

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب

19

8

25

1

2

دستگاه

تعداد دستگاههاي کلرزني گازي

20

53

352

41

25

دستگاه

تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي

21

61

377

42

27

دستگاه

تعداد کل دستگاههاي کلرزني

22

42

2

5

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

23

.

53664.

2112.

6221.

مترمکعب در روز

ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

24

مدول/واحد

تعداد تصفيه خانه آب

25

.

.

.

.

متر مکعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب

26

.

.

.

متر مکعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب

27

5

واحد

تعداد آزمايشگاه آب

28

150

161

161

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب

29

9

11

11

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب

30

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب

31

1

1

1

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب

32

6000

3660

2997

ريال

متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر

33

1200

1089

1050

ريال

متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت

34

132

136

157

ليتر در شبانه روز

متوسط مصرف سرانه هر نفر

35

اعتبارات - ميليون ريال

جاري

تملک داراييهاي سرمايه ايي

در آمد

کمک زيان - بودجه

بخش فاضلاب

بخش آب

محقق شده

مصوب

تخصيص

مصوب

تخصيص

مصوب

تخصيص

شهرستان

رديف

2729.

4000.

4000.

12862.

12160.

آبيك

1

1226.

2700.

1997.

البرز

2

6051.

32906.

30227.

بويين زهرا

3

4048.

34062.

33365.

تاكستان

4

12569.

12569.

ستاد

5

5231.

55440.

46241.

قزوين

6

19285.

12569.

12569.

4000.

4000.

137970.

123990.

جمع شرکت

پيش بيني
سال بعد

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

893

روستا

تعداد کل روستاها

1

80145

خانوار

خانوار کل روستاها

2

319635

نفر

جمعيت کل روستاها

3

463

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آب

4

271539

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب

5

7

شهر

تعداد شهرهاي تحت پوشش آب

6

45568

نفر

جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب

7

86.83

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

8

633

0

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار

9

89199

0

خانوار

خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار

10

356699

0

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار

11

16

352

13

26

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

12

6181

280322

4252

13484

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

13

-12

23

2

-14

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

14

-2841

4592

448

-8213

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

15

26

90

-4

29

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

16

10127

35581

-2424

5211

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

17

-29

154

-10

-37

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

18

-13339

34014

-2068

-9973

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

19

85.14

درصد

شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم

20

-1

14

-1

-4

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

21

-128

2190.

-208

-509

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

22

71

81

50

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

23

35261

53311

25000

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

24

44

63

20

روستا

تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

25

8740

17855

5000

نفر

جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

26

5000

86552

3944

7000

فقره

تعداد مشتركين مسكوني

27

123

2062

222

260

فقره

تعداد مشتركين تجاري و صنعتي

28

60

1715

141

120

فقره

تعداد مشتركين عمومي و اداري

29

167

424

-45

370

فقره

تعداد مشتركين ساير

30

5350

90753

4262

7750

فقره

تعداد كل مشتركين

31

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/05/13