اقلام پایه و عملکرد سال 1391

تاریخ استخراج گزارش : 1392/04/31

 

پيش بيني
سال بعد

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

4

312

3

10

حلقه

تعداد چاه در مدار

1

4

206

2

5

دهنه

تعداد چشمه

2

 

32

   

رشته

تعداد قنات

3

       

مورد

تعداد آبهاي سطحي

4

8

550

5

15

تعداد

تعداد کل منابع تامين آب

5

.47

46.779

.523

1.64

ميليون متر مكعب درسال

حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب

6

.

 

.

.

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب سطحي

7

28.164

 

26.044

23

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب زيرزميني

8

28.164

 

26.044

23

ميليون متر مكعب درسال

حجم کل آب توليدي

9

20.56

 

18.968

16.75

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب

10

27.

 

27.17

27.17

درصد

آب بدون درآمد

11

 

583

6

 

باب

تعداد کل مخازن

12

 

63835.

986.

 

متر مكعب

حجم کل مخازن

13

5

483

3

20

باب

تعداد مخازن در مدار

14

1000.

55980.

250.

6600.

متر مكعب

حجم مخازن در مدار

15

25.

1501.897

20.454

150.

كيلو متر

ميزان توسعه خطوط انتقال آب

16

4.

 

5.519

5.

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال

17

30.

2269.935

26.295

50.

كيلو متر

ميزان توسعه شبكه توزيع آب

18

13.

 

14.312

5.

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب

19

2

26

1

8

دستگاه

تعداد دستگاههاي کلرزني گازي

20

10

361

9

53

دستگاه

تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي

21

12

387

10

61

دستگاه

تعداد کل دستگاههاي کلرزني

22

 

47

   

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

23

.

54306.

.

.

مترمکعب در روز

ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

24

       

مدول/واحد

تعداد تصفيه خانه آب

25

.

.

.

.

متر مکعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب

26

.

.

 

.

متر مکعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب

27

 

5

   

واحد

تعداد آزمايشگاه آب

28

103

 

136

150

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب

29

4

 

5

9

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب

30

       

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب

31

1

 

1

1

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب

32

5000

 

4000

6000

ريال

متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر

33

1260

 

1240

1200

ريال

متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت

34

208

 

216

132

ليتر در شبانه روز

متوسط مصرف سرانه هر نفر

35

 

 

 

پيش بيني
سال آينده

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

3

 

3

2

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي فاضلاب

1

       

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي فاضلاب

2

11

 

5

8

روستا

تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب

3

       

مجتمع

تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب

4

       

روستا

تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب

5

       

نفر

جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب

6

       

روستا

تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب

7

 

.

   

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب

8

       

فقره

تعداد مشترکين فاضلاب

9

.

.

.

.

کيلومتر

ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب

10

 

27.

.

 

کيلومتر

ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب

11

570

   

570

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب - جمع آوري شده

12

570

   

570

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب)

13

2

   

2

مدول / واحد

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

14

570

   

570

متر مكعب در روز

ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب

15

       

متر مكعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب

16

     

2

واحد

تعداد آزمايشگاه فاضلاب

17

       

واحد

تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب

18

 

 

 

پيش بيني
سال بعد

وضعيت در پايان
سال جاري

عملکرد
سال جاري

پيش بيني
سال جاري

واحد

نام قلم آماري

رديف

 

805

   

روستا

تعداد کل روستاها

1

 

93091

   

خانوار

خانوار کل روستاها

2

 

312900

   

نفر

جمعيت کل روستاها

3

 

464

   

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آب

4

 

274147

   

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب

5

 

0

   

شهر

تعداد شهرهاي تحت پوشش آب

6

 

0

   

نفر

جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب

7

 

87.61

   

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

8

 

602

-11

 

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار

9

 

91074

14762

 

خانوار

خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار

10

 

306489

2539

 

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار

11

14

350

-2

16

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

12

5630

247410

-32912

6181

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش

13

-9

19

10

-12

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

14

-4754

6552

53263

-2841

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش

15

17

75

-15

26

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

16

5748

24706

-10875

10127

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش

17

-20

115

-34

-29

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

18

-6340

23306

-9639

-13339

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش

19

 

87.09

   

درصد

شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم

20

-2

43

29

-1

روستا

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

21

-284

4515.

2325

-128

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد

22

124

 

73

71

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

23

78753

 

50409

35261

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

24

30

 

35

44

روستا

تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

25

5500

 

6252

8740

نفر

جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

26

4700

92162

5610

5000

فقره

تعداد مشتركين مسكوني

27

115

2311

249

123

فقره

تعداد مشتركين تجاري و صنعتي

28

52

1798

83

60

فقره

تعداد مشتركين عمومي و اداري

29

133

457

33

167

فقره

تعداد مشتركين ساير

30

5000

96728

5975

5350

فقره

تعداد كل مشتركين

31

 

 

 

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض

درآمد (آب بها) محقق شده

کمک زيان دريافتي از دولت

ميزان اعتبار تملک دارايي

   
     

بخش فاضلاب

بخش آب

   
   

تخصيص

مصوب

تخصيص

مصوب

تخصيص

مصوب

شهرستان

رديف

44.02

3339.

   

650.

5000.

2286.

10010.

آبيك

1

18.4

581.

       

2600.

2800.

آوج

2

43.55

1328.

     

500.

1640.

4095.

البرز

3

28.8

6208.

     

300.

6714.

10380.

بويين زهرا

4

32.95

4258.

     

500.

7013.

11980.

تاكستان

5

   

10485.

11650.

       

ستاد

6

32.85

5927.

   

668.

1650.

9836.

22303.

قزوين

7

32.98

21641.

10485.

11650.

1318.

7950.

30089.

61568.

جمع کل

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/26