اقلام پايه و عملکرد سال 94

تاريخ استخراج گزارش :1395/06/15

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
805 روستا تعداد کل روستاها 1
93091 خانوار خانوار کل روستاها 2
313517 نفر جمعيت کل روستاها 3
484 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آب 4
283852 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب 5
0 شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش آب 6
0 نفر جمعيت شهرهاي تحت پوشش آب 7
90.54 درصد درصد جمعيت تحت پوشش آب 8
602 0 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار 9
91074 0 خانوار خانوار روستاهاي بالاي 20 خانوار 10
307106 617 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار 11
11 326 8 14 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 12
9172 233752 3376 6343 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 تحت پوشش 13
1 5 2 1 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 14
152 1751 587 63 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح1 غير تحت پوشش 15
4 116 -8 3 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 16
-6317 47941 -2759 -2863 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 تحت پوشش 17
-14 114 -1 -16 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 18
-2723 19338 -456 -3366 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار برخور دار سطح2 غير تحت پوشش 19
82.6 درصد شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم 20
-2 41 -1 -2 روستا تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 21
-284 4324. -131 -177 نفر جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار - راکد و فاقد 22
180 214 196 روستا تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 23
96600 114208 104263 نفر جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار 24
38 37 30 روستا تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 25
5100 5130 5100 نفر جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند 26
4150 104092 3383 4620 فقره تعداد مشتركين مسكوني 27
188 3054 199 203 فقره تعداد مشتركين تجاري و صنعتي 28
67 2175 238 67 فقره تعداد مشتركين عمومي و اداري 29
95 1024 -129 110 فقره تعداد مشتركين ساير 30
4500 110345 3691 5000 فقره تعداد كل مشتركين 31

پيش بيني
سال بعد
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
11 343 17 24 حلقه تعداد چاه در مدار 1
3 218 3 18 دهنه تعداد چشمه 2
32 1 رشته تعداد قنات 3
مورد تعداد آبهاي سطحي 4
14 593 21 42 تعداد تعداد کل منابع تامين آب 5
1.041 33.404 2.949 3.643 ميليون متر مكعب درسال حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب 6
. . . ميليون متر مكعب درسال حجم آب سطحي 7
30.295 29.489 30.41 ميليون متر مكعب درسال حجم آب زيرزميني 8
30.295 29.489 30.41 ميليون متر مكعب درسال حجم کل آب توليدي 9
21.6 20.946 21.6 ميليون متر مكعب درسال حجم فروش آب 10
28.7 28.97 28.97 درصد آب بدون درآمد 11
594 12 باب تعداد کل مخازن 12
65978. 2139. متر مكعب حجم کل مخازن 13
9 512 9 21 باب تعداد مخازن در مدار 14
6300. 59700. 1794. 6000. متر مكعب حجم مخازن در مدار 15
31. 1591.132 37.808 50. كيلو متر ميزان توسعه خطوط انتقال آب 16
9. 5.806 19. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال 17
34. 2387.841 27.425 40. كيلو متر ميزان توسعه شبكه توزيع آب 18
10. 5.195 25. كيلو متر ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب 19
27 دستگاه تعداد دستگاههاي کلرزني گازي 20
10 387 6 12 دستگاه تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي 21
10 414 6 12 دستگاه تعداد کل دستگاههاي کلرزني 22
52 2 7 ايستگاه تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 23
. 55883.8 1192.8 6220.8 مترمکعب در روز ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار 24
مدول/واحد تعداد تصفيه خانه آب 25
. . . . متر مکعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه آب 26
. . . متر مکعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه آب 27
5 واحد تعداد آزمايشگاه آب 28
143 187 205 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي آب 29
39 39 36 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي آب 30
5 روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي آب 31
1 مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي آب 32
9318 8543 9815 ريال متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر 33
3150 2037 1650 ريال متوسط قيمت فروش هر متر مكعب آب توسط شركت 34
210 208 210 ليتر در شبانه روز متوسط مصرف سرانه هر نفر 35

پيش بيني
سال آينده
وضعيت در پايان
سال جاري
عملکرد
سال جاري
پيش بيني
سال جاري
واحد نام قلم آماري رديف
3 3 5 روستا تعداد روستاي داراي پروژه اجرايي فاضلاب 1
مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه اجرايي فاضلاب 2
10 3 9 روستا تعداد روستاي داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 3
مجتمع تعداد مجتمع داراي پروژه مطالعاتي فاضلاب 4
3 روستا تعداد روستاي تحت پوشش فاضلاب 5
5281 نفر جمعيت روستاي تحت پوشش فاضلاب 6
3 روستا تعداد روستاي داراي تاسيسات دفع بهداشتي فاضلاب 7
1.71 درصد درصد جمعيت تحت پوشش فاضلاب 8
1738 1738 فقره تعداد مشترکين فاضلاب 9
. . . . کيلومتر ميزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب 10
27. . کيلومتر ميزان توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 11
516 477 متر مكعب در روز حجم فاضلاب - جمع آوري شده 12
516 477 متر مكعب در روز حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب) 13
1 1 مدول / واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب 14
516 477 متر مكعب در روز ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب 15
متر مكعب در روز ظرفيت در دست بهره برداري تصفيه خانه هاي فاضلاب 16
1 1 واحد تعداد آزمايشگاه فاضلاب 17
واحد تعداد آزمايشگاه آب و فاضلاب 18

روستاهاي بالاي 20 خانوار
سطح 2 سطح 1
غير برخوردار غير تحت پوشش تحت پوشش غير تحت پوشش تحت پوشش
شاخص بهره مندي جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد جمعيت خانوار تعداد شهرستان رديف
88.12 401 125 2 547 186 5 3968 1195 7 416 123 1 25796 7599 40 31128 9228 55 آبيك 1
70.93 1245 378 9 4055 1367 16 6710 2056 19 19305 5693 39 31315 9494 83 آوج 2
99.39 63 33 1 63 23 1 15013 4404 10 15139 4460 12 البرز 3
85.58 203 56 2 3415 926 8 9468 2731 16 171 47 1 53366 15104 66 66623 18864 93 بويين زهرا 4
81.56 256 77 3 379 104 4 14678 4425 29 45684 13217 59 60997 17823 95 تاكستان 5
80.68 2219 814 25 10879 3707 80 13054 4018 44 1164 355 3 74588 22311 112 101904 31205 264 قزوين 6
82.6 4324 1450 41 19338 6323 114 47941 14448 116 1751 525 5 233752 68328 326 307106 91074 602 جمع شرکت

درصد پرداخت هاي غيرحضوري قبوض درآمد (آب بها) محقق شده کمک زيان دريافتي از دولت ميزان اعتبار تملک دارايي
بخش فاضلاب بخش آب
تخصيص مصوب تخصيص مصوب تخصيص مصوب شهرستان رديف
79.25 6554. 7500. 24202. 70274. آبيك 1
37.66 3150. 18787. 46732. آوج 2
61.46 2178. 5264. 21678. البرز 3
51.91 9635. 50702. 131560. بويين زهرا 4
50.66 7697. 400. 29278. 86234. تاكستان 5
16649. 19640. ستاد 6
56.39 13461. 1000. 1500. 48217. 147392. قزوين 7
56.22 42675. 16649. 19640. 1000. 9400. 176450. 503870. جمع کل

(ارقام به ميليون ريال)

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/25