کتب و مقالات

 

براي دريافت مقالات روي عنوان هر يک کليک نمائيد.

کتب


1- مجموعه پرسش ها و پاسخ هاي زيست محيطي آب و فاضلاب

 


ليست مقالات شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

 

حوزه کنترل کيفي

رديف

عنوان مقاله

سال انتشار

نوع انتشار

محل انتشار

نويسندگان

1

استخراج نقطه ابري و کاربرد آن در اندازه گيري آلاينده ها در آب

1386

چاپ

نشريه آب و محيط زيست

نسرين جوادي

2

بررسي عملكرد كنترل كيفي در تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي توسط تانكرهاي سيار آبرساني

1387

ارائه شفاهي

همايش کنترل کيفي-شيراز

نسرين جوادي- سميه غياثوند- معظمه مددي

3

بررسي، معرفي و شناخت روش هاي نوين و كاربردي تصفيه پساب هاي صنعتي

1388

چاپ

نشريه مهرآب

نسرين جوادي

4

شيوه هاي نوين گندزدايي آب آشاميدني در مناطق روستايي

1388

چاپ

روزنامه ولايت قزوين

نسرين جوادي

5

معرفي و بررسي روش نوين تصفيه مغناطيسي آب و مکانيسم عملکردي آن

1390

چاپ

نشريه مهرآب

نسرين جوادي

6

معرفي و بررسي کاربرد فناوري نوين بيوفيلترها در حذف يون هاي فلزي از پساب هاي صنعتي و شهري

1390

چاپ

نشريه مهرآب

نسرين جوادي- علي بهبودي املشي

7

بررسي نقش تاثيرات عملکردي بيولوژيکي و شيميايي تالاب هاي مصنوعي در تصفيه پساب ها و مکانيسم هاي موثر بر آن

1392

پوستر

همايش ملي بازيافت آب- دانشگاه تهران

نسرين جوادي- محمد محمدعليزاده- قاسم نقدي- علي بهبودي املشي

8

بررسي مکانيسم هاي موثر در فرآيند نوين گياه پالايي آبي توسط تالاب هاي مصنوعي

1392

پوستر

همايش ملي بازيافت آب- دانشگاه تهران

نسرين جوادي- محمد محمدعليزاده- قاسم نقدي- علي بهبودي املشي

حوزه معاونت بهره برداري

9

تاثير چشمگيرنگهداري و تعميرات بهره وردر شاخصهاي نت درتاسيسات شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1392

پوستر

دومين کنفرانس ملي مهندسي صنايع و سيستم ها

محمد محمدعليزاده-حسين رجب پور-ابوالفضل سلطانشاهي

10

بررسي شاخص هاي نگهداري و تعميرات و چگونگي زمان بندي بازديد دوره اي علمي توسط شاخص هاي دوره اي ذکر شده در شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1392

پوستر

هشتمين کنفرانس نگهداري و تعميرات

حسين رجب پور- ابوالفضل سلطانشاهي- محمد محمد عليزاده- قاسم نقدي

11

تاثير نگهداري و تعميرات بهره ور در بهبود قابليت اطمينان تاسيسات شرکت آب و فاضلاب

1392

پوستر

کنفرانس مديريت چالشها و راهکارها-شيراز

حسين رجب پور- محمد محمدعليزاده

12

استفاده از منطق فازي در پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت هشتگرد و مقايسه آن با نقشه هم نيترات

1392

پوستر

کنفرانس آب،پساب و پسماند

فخرالدين آزاد شهرکي-محمد محمدعليزاده

13

تجربيات اولين پايلوت کشوري مطالعات کاهش آب بدون درآمد روستايي مجتمع آبرساني رزجرد

1393

شفاهي

همايش سالانه معاونين بهره برداري شرکت هاي آبفا

محمد محمدعليزاده- قاسم نقدي- علي موسي خاني

14

پهنه بندي خطر فرونشست زمين در اثر برداشت بي رويه از آبهاي زيرزميني با استفاده از (AHP) شهرستان بوئين زهرا

1394

شفاهي

همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال وبختياري

فخرالدين آزاد شهرکي-

15

Drught and determining its period and its relationship to development

1394

شفاهي

همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال وبختياري

فخرالدين آزاد شهرکي

16

کاربرد GIS در پهنه بندي خطر فرونشست زمين در اثر برداشت بي رويه آب زيرزميني با استفاده ازز روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) ناحيه مورد مطالعه (شهرستان بوئين زهرا)

1394

پوستر

سومين کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب و برق-ساري

فخرالدين آزاد شهرکي- محمد محمدعليزاده- زين العابدين باجلوند- فاطمه حکاکيان

17

مکان يابي تصفيه خانه فاضلاب شهري با استفاده از روش تصمبم گيري سلسله مراتبي مثلث فولر از طريق GIS (مطالعه موردي:شهر خرمدشت)

1394

پوستر

سومين کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب و برق-ساري

فخرالدين آزاد شهرکي

18

پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت بوئين زهرا به کمک روش دراستيک و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

1394

پوستر

سومين کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب و برق-ساري

زين العابدين باجلوند -فخرالدين آزاد شهرکي- محمد محمدعليزاده

19

بررسي آناليز حساسيت روش دراستيک به کمک سيستم اطلاعات جغرافيايي محدوده آبخوان دشت بوئين زهرا

1394

پوستر

اولين کنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مکاني-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

زين العابدين باجلوند -فخرالدين آزاد شهرکي

20

انتخاب بهترين روش زمين آماري در محيط GIS جهت درون يابي فشار

1395

چاپ شده

فصلنامه اجتماعي – اقتصادي

نقشه و اطلاعات مکاني گيلان

فخرالدين آزاد شهرکي- محمد محمدعليزاده – سيد محمد حسين ابوترابي –مصطفي پناهي

حوزه منابع انساني و تحول اداري

21

بررسي راهکارهاي موثر در تامين حقوق شهروندي ذينفعان بيروني و ايجاد قابليت دسترسي آزاد و اطلاع رساني مناسب خدمات دولتي با استفاده از خدمات الکترونيک (با تاکيد بر فعاليت هاي شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين)

1392

پوستر

سيزدهمين اجلاس آمبود زمان آسيايي

صديقه رجبي- محمد محمدعليزاده

حوزه روابط عمومي

22

چالشهاي پژوهش و راهکارهاي آن

1383

ارائه شفاهي

همايش مديران روابط عمومي صنعت آب

سميه ذوالقدر

23

چگونگي اجراي طرح مروجين بهداشت آب در روستاهاي استان قزوين

1384

ارائه شفاهي

همايش مديران روابط عمومي صنعت آب

سميه ذوالقدر

24

روابط عمومي صنعت آب و مديريت خبر در بحران

1385

ارائه شفاهي

همايش مديران روابط عمومي صنعت آب

سميه ذوالقدر

25

مديريت مصرف راهگشاي عملي عبور از بحران خشکسالي

1388

ارائه شفاهي

همايش مديران روابط عمومي صنعت آب

سميه ذوالقدر

26

کاهش نرخ رشد مطالبات آب بهاء با استفاده از راهکاري ارتباطي

1388

ارائه شفاهي

کنفرانس بين المللي مديريت

سميه ذوالقدر

27

پوشش محيط کار در کشورهاي مختلف

1389

ارائه شفاهي

داخلي –کميته بانوان وزارت نيرو

سميه ذوالقدر

28

اشتراک سازي تجارب مديريتي در فرايند تدوين برنامه ريزي هاي بلند مدت شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1389

پوستر

کنفرانس بين المللي مديريت

يوسف احمدي- سميه ذوالقدر-محمد محمدعليزاده

29

مستند سازي تجارب ارزشمند مديريتي در حوزه روابط عمومي و آموزش همگاني

1393

ارائه شفاهي

همايش مديران روابط عمومي صنعت آب

سميه ذوالقدر

30

آسيب هاي شغلي زنان و راهکارهاي ارتقاء سلامت آنان

1393

ارسالي

کنفرانس بين المللي ارتقاء سلامت زنان

محمد محمدعليزاده- سميه ذوالقدر

حوزه آمار و فن آوري و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

31

استفاده بهينه از بستر ارتباط شبكه اي يكپارچه در كنترل ومديريت شبكه و نرم افزار از راه دور

1389

پوستر

كنفرانس بين المللي مديريت

فاطمه حکاکيان- محمد محمدعليزاده

32

پياده سازي مديريت آمار در شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1392

پوستر

همايش روز آمار و برنامه ريزي

فاطمه حکاکيان- محمد محمدعليزاده

33

تاريخچه آمار و روند توسعه آن همگام با رشد صنعت آب و برق

1392

ارسالي

همايش روز آمار و برنامه ريزي

مريم جليلوند- فاطمه حکاکيان- محمد محمدعليزاده

 

 

 

مقالات قابل دانلود

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08