شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

 

          حق انشعاب آب و فاضلاب  از مورخه 1394/07/10

 

 موضوع مصوبه : تعرفه هاي آب و خدمات دفع فاضلاب و شرايط عمومي آنها براي مشترکينتحت پوشش شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستائي

مستند صدور مصوبه : تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 100/20/33640/94 مورخ 1394/07/12 آب وفاضلاب شهري و روستائي براي اجرا از تاريخ 1394/07/01 به شرح پيوست(ممهور به مهر دفتر تنظيم مقررات بازار آب وبرق وخصوصي سازي) تعيين مي گردد.

حق انشعاب آب و فاضلاب براي واحدهاي خانگي معادل پنجاه (50) درصد پايين ترين تعرفه نزديكترين شهر و براي واحدهاي غير خانگي مشابه حق انشعاب شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت مي گردد.حق انشعاب فاضلاب براي كاربري خانگي معادل هفتاد(70)درصد و براي كاربري غيرخانگي روستايي معادل صد(100) درصد حق انشعاب آب روستايي تعيين مي گردد.

 حق انشعاب غيرخانگي

حق انشعاب مشتركين غير خانگي بر اساس ظرفيت قراردادي:

ضريب تعديل شهري× 285 هزار ريال×ظرفيت قراردادي به متر مكعب در ماه=هزينه برقراري انشعاب غير خانگي

ظرفيت قراردادي انشعاب آب غيرخانگي عبارت است از حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف آب تا اين حد است . مشتركيني كه بالاتر از ظرفيت قراردادي مصرف مي كنند تا زمان تغيير ظرفيت مندرج در قرارداد و پرداخت مابه التفاوت هزينه مربوط مي شود و مشمول جريمه مي شود.

در مورد انشعاب هاي تجاري علاوه بر مبلغ حاصل از فرمول فوق،رقمي معادل يك ميليون و صد و چهل هزار (1.140.000)ريال به عنوان (ثابت تجاري) به ازاي هر واحد اضافه مي شود 

ظرفيت قراردادي انشعابهاي غيرخانگي جديد به درخواست متقاضي با توجه به امكانات فني شركت و ميانگين مصارف گروه كاربري مربوط تعيين مي گردد.

  جدول حق انشعاب يك واحد مسكوني به تفكيك شهرستان و بخش و ضريب تعديل شهري جهت واحد هاي غير خانگي

ضريب تعديل  غيرخانگي

مبلغ حق انشعاب يك واحد مسكوني بر مبناي نزديكترين شهر

نام شهرستان و بخش

2/1

4.750.000

قزوين (شهري)

2/1

2.375.000

قزوين (بخش مركزي)

8/0

1.615.000

قزوين (بخش كوهين ،طارم،الموت شرقي و غربي)

1

1.900.000

آبيك (مركزي)

8/0

1.615.000

آبيك(بشاريات)

1

1.900.000

تاكستان (مركزي)

8/0

1.615.000

تاكستان(اسفرورين،خرمدشت و ضياءآباد)

9/0

1.615.000

بويين زهرا(مركزي)

8/0

1.615.000

بويين زهرا(دشتابي،رامند و شال)

1

1.900.000

البرز(كليه بخشها)

8/0

1.615.000

آوج (كليه بخش ها)

 

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08