تعرفه آب بها         

  مصوبه وزير نيرو

موضوع مصوبه : تعرفه هاي آب و خدمات دفع فاضلاب و شرايط عمومي آنها براي مشترکين تحت پوشش شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستائي

مستند صدور مصوبه : تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 176327/ت55830- مورخ 27/12/97

بدينوسيله تعرفه هاي آب بهاء ، کارمزد دفع فاصلاب و ساير شرايط عمومي آنها براي کليه مشترکين تحت پوشش شرکت هاي آب وفاضلاب شهري و روستائي براي اجرا از تاريخ 01/02/1398 به شرح پيوست(ممهور به مهر دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق وخصوصي سازي) تعيين مي گردد.

-قيمت آب روستائي

تعرفه آب بها براي كاربري خانگي روستايي معادل پنجاه (50) درصد و براي كاربري غير خانگي روستايي معادل صد(100)درصد تعرفه آب (پس از اعمال ضريب تعديل شهري )نزديكترين شهر تعيين مي گردد.

1- قيمت آب مصارف خانگي در پله هاي مختلف مصرف:

قيمت نسبت به مازاد مصرف

(متر مکعب /ريال)

ميزان آب مصرفي ماهانه

(مترمکعب)

812

0

1216

5

1619

10

2437

15

3554

20

5591

25

7621

30

10163

35

22020

40

44040

x>50

 

 

2- قيمت آب مصارف مشترکين غير خانگي:

نوع کاربري

مصارف تحت پوشش

قيمت يک متر مکعب(ريال)

صنعتي

 

 

کليه واحدهاي صنعتي و توليدي داراي پروانه از مراجع ذيصلاح

6594

عمومي و دولتي

 

مراکز دولتي غير آموزشي ، صدا و سيما، مراکز نظامي و انتظامي ، فضاي سبز شهرها و مصارف اشتراکي شهرکها و مجتمع هاي مسکوني ، گرمابه ها ، نانوائي ها

8902

آموزشي و اماکن مذهبي

 

مهد کودک ها ،کودکستان ها، مدارس ، دانشگاهها، باشگاههاي ورزشي ، کتابخانه ها ، موزه ها ، مراکز آموزش فني و حرفه اي و حوزه هاي علميه ، مراکز نگهداري از معلولين و ايتام و افراد بي سرپرست، بقاع متبرکه ، گلزار شهدا و بيمارستانهاي آموزشي و مراکز درماني بيماري هاي خاص

3298

آزاد و بنائي

 

مصارف آزاد

37450

مصارف ساخت و ساز (بنايي)

76622

تجاري

واحدهاي تجاري، ساير مراکز خدمات غير دولتي

11417

ساير

شيرهاي برداشت عمومي و آتش نشاني

1649

 

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاریخ به روز رسانی:98/9/7