اهداف سازمان

 

1- تلاش براي بهره مند شدن روستاييان از منابع آب سطحي استان - جهت گيري شرکت به سمت طراحي و اجراي بيش از پيش مجتمع هاي آبرساني روستايي

2- پايش کمي و کيفي منابع تامين آب روستايي استان

3- اولويت بخشي به مديريت تقاضا (مصرف) نسبت به مديريت عرضه (توليد)

4- ارتقاء مستمر کيفيت ارائه خدمات آب و فاضلاب به مردم (سامانه مرکز ارتباطات مردمي)

5- گسترش فعاليت هاي پژوهشي و مطالعاتي و به کار گيري فن آوري پيشرفته با ملاحظات زيست محيطي به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار با همکاري مراکز دانشگاهي

6- بهره گيري از فن آوري اطلاعات IT در توسعه مديريت

7- استقرار نظام هاي مديريت کيفيت با هدف تسهيل در ارائه خدمات و جلب رضايت بيشتر مشترکين

8- اهتمام جدي به تجهيز و نگهداري پروژه هاي آبرساني اجرا شده قبلي

9- فرهنگ سازي و افزايش آگاهي و حساسيت هاي عمومي و هم چنين جلب حمايت بيشتر مسئولان استان به مقوله آب و فاضلاب روستايي

10- افزايش بهره وري نيروي کار از طريق ارتقاء دانش فني و تخصصي و اعمال سامانه هاي انگيزشي

11-بهره گيري از کليه شيوه هاي آموزش همگاني (از جمله رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي) بمنظور ارتقاء سطح آگاهي و حساسيت هاي عمومي مرتبط با موضوع آب و فاضلاب روستايي

12- استقرار نظام تعميرات پيشگيرانه PM با هدف کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و افزايش طول عمر تاسيسات

13- تلاش در جهت کاهش تصدي گري دولت و حرکت در راستاي برون سپاري فعاليت ها

14- توجه و اهتمام ويژه در امر کنترل کيفي آب شرب تحويلي به مشترکين از طريق گسترش همه جانبه سامانه هاي مربوطه و کسب جايگاه مطلوب کشوري در اين بخش

15- تسريع در تامين اعتبار مناسب و اجراي طرح هاي فاضلاب با هدف جبران عقب ماندگي هاي اين بخش

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08