ماموریت های سازمان

 

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

1- مطالعه و اجرای طرحهای ايجاد وتوسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني بهداشتی روستاها

2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها ( اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه )

3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني وبهداشتی روستاها نظير چاهها ، آبگيرها، و تصفيه خانه ها،مخازن ايستگاههاي پمپاژ،خطوط انتقال ،سيستمهاي كنترل وشبكه هاي توزيع

4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاهانظیر خطوط انتقال، شبکه جمع آوری وتصفیه خانه

5- مرمت ، بازسازي و توسعه شبكه وتاسيسات آب آشاميدني وتاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستائي وحفاظت از حريم آنها

6- تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستايي براساس استانداردهاي مصوب ودرچارچوب برنامه ومصوبات وزارت نیرو

7- بهره برداری واداره تاسیسات مرتبط با وظایف که دراختیارشرکت گذارده می شود

8- اخذ هرگونه وام وتسهیلات مالی از منابع مالی داخلی وخارجی ،عرضه اوراق مشارکت داخلی وپیش فروش انشعاب وسایرروشهای تامین منابع مالی بااخذمجوزازمراجع قانونی ذی ربط

9-خریدخدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امورمطالعاتی ،اجرائی ، بهربرداری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستائی وخدمات مشترکین به منظورکاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری وارتقای سطح خدمات

10- انجام تمهیدات لازم به منظورتوسعه مشارکت بخش غیردولتی درامور آب وفاضلاب روستائی

11-همکاری واشتراک مساعی باموسسات ذی ربط درپژوهش وبررسی به منظورتوسعه علمی ، فنی واقتصادی درامور مربوط بااهداف و وظایف شرکت.

12-انجام هرگونه عمليات ومعاملات که برای مقاصدشرکت ضروری ومرتبط بوده وبه صرفه وصلاح شرکت باشد

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/8/08