نقشه استان و شهرستانها

استان قزوين

 

 

 

مشخصات كل استان قزوين
جمعيت كل استان 1،273،761 نفر
مساحت كل استان 15،626 کیلومتر مربع
جمعیت شهري 952،149 نفر
جمعيت روستايي 321،610 نفر

 

 

شهرستان بوئين زهرا 

مشخصات شهرستان بوئين زهرا
122،994 نفر جمعيت كل شهرستان
3،003 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
56،082 نفر جمعيت شهري
66،912 نفر جمعيت روستايي

 

 

شهرستان تاکستان

مشخصات شهرستان تاکستان
172،636 نفر جمعيت كل شهرستان
2،538 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
113،090 نفر جمعيت شهري
59،546 نفر جمعيت روستايي

 

 

شهرستان البرز

 

مشخصات شهرستان البرز
242،865 نفر جمعيت كل شهرستان
403 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
222،756 نفر جمعيت شهري
20،109 نفر جمعيت روستايي

 

 

 

شهرستان آبیک

 

مشخصات شهرستان آبیک
94،536 نفر جمعيت كل شهرستان
1،302 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
63،255 نفر جمعيت شهري
31،281 نفر جمعيت روستايي

 

 

شهرستان آوج

 

 

مشخصات شهرستان آوج
43،798 نفر جمعيت كل شهرستان
2،691 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
11،478 نفر جمعيت شهري
32،319 نفر جمعيت روستايي

 

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/05/13