نقشه استان و شهرستانها

استان قزوين

 

مشخصات استان قزوين
جمعيت كل استان 1272155 نفر
مساحت كل استان 15626 کیلومتر مربع
جمعیت شهري 952149 نفر
جمعيت روستايي 320006 نفر

 

شهرستان قزوین 

 

 

مشخصات شهرستان قزوين
جمعيت كل شهرستان 603066  نفر
مساحت كل شهرستان 5685 کیلومتر مربع
جمعیت شهري 485488 نفر
جمعيت روستايي 117578 نفر

 

 

شهرستان بوئين زهرا 

مشخصات شهرستان بوئين زهرا
122504 نفر جمعيت كل شهرستان
3001 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
56،082 نفر جمعيت شهري
66422 نفر جمعيت روستايي

 

 

شهرستان تاکستان

مشخصات شهرستان تاکستان
172573 نفر جمعيت كل شهرستان
2538 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
113090 نفر جمعيت شهري
59483 نفر جمعيت روستايي

 

 

شهرستان البرز

 

مشخصات شهرستان البرز
238816 نفر جمعيت كل شهرستان
405 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
222756 نفر جمعيت شهري
16060 نفر جمعيت روستايي

 

 

 

شهرستان آبیک

 

مشخصات شهرستان آبیک
91465 نفر جمعيت كل شهرستان
1304 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
63255 نفر جمعيت شهري
28210 نفر جمعيت روستايي

 

 

شهرستان آوج

 

مشخصات شهرستان آوج
43731 نفر جمعيت كل شهرستان
2693 کیلومتر مربع مساحت كل شهرستان
11478 نفر جمعيت شهري
32253 نفر جمعيت روستايي

 

ویرایشگر: فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی: 1398/09/02